Księga Powtórzonego Prawa 28,1-8 (NPD)

Jeżeli będziesz słuchał głosu PANA, twojego Boga, przestrzegając i wypełniając wszystkie Jego przykazania, które ja ci dzisiaj daję, wtedy PAN – twój Bóg – wyniesie cię wysoko, ponad wszystkie ludy zamieszkujące ziemię, którą On ci daje.  Jeżeli będziesz posłuszny temu, co mówi PAN – twój Bóg – spłyną na ciebie błogosławieństwa.  Będzie ci się powodziło(*1) w mieście i na polu. Powodzenie będzie towarzyszyło twojemu potomstwu, plonom twojej ziemi i twojemu bydłu. Będzie się ono mnożyć obficie – wszystkie twe zwierzęta włącznie z owcami. Pełny będzie twój kosz i twoja misa. Będziesz bezpieczny przychodząc i wychodząc. Gdy twoi wrogowie ruszą przeciw tobie, PAN sprawi, że na twoich oczach zostaną pobici. I choć jedną drogą wyruszyli, aby z tobą walczyć, siedmioma będą przed tobą uciekać. PAN – twój Bóg – rozkaże, aby bogactwo i spełnienie(*2) było w twoich spichlerzach i w każdym twoim działaniu. On także pobłogosławi ci w ziemi, którą daje ci daje.

══════════

(*1) Dosł. „będziesz błogosławiony”.
(*2) Dosł. „błogosławieństwo”. Przymierze Mojżeszowe było przymierzem cielesnym (zewnętrznym). Jego błogosławieństwa miały realizować się w sposób materialny przez dział ziemi i jej płody, przez bogactwo materialne, spełnienie i dostatek. To ich obfitość miała świadczyć o Bożym błogosławieństwie. Niestety, to przymierze nie osiągnęło swojego celu. Izrael nie zrealizował zadania, do wypełnienia którego został wybrany. Dlatego Bóg ustanowił Nowe Przymierze w Chrystusie, które ma charakter duchowy (wewnętrzny), i które realizują się również w sposób duchowy. W nim to obfitość ofiarnej Bożej miłości, którą cechują: prawdziwa radość, pokój, wielkoduszność, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i powściągliwość (Ga 5,22-23) jest rzeczywistym błogosławieństwem Bożym. Jezus w Kazaniu na Górze (Mt 5,3-12) wyraźnie zredefiniował pojęcie Bożego błogosławieństwa. W chrześcijaństwie od czasu do czasu pojawiają się prądy teologiczne, które w swej istocie wracają do koncepcji starotestamentowego rozumienia Bożego błogosławieństwa. Jednak jest to niezgodne z nauczaniem Jezusa oraz całym przesłaniem NT.

Księga Liczb 23,23-24 (NPD)

10 września 2020

Księga Powtórzonego Prawa 6,13-15 (NPD)

10 września 2020