List Judy 17-19 (NPD)

Umiłowani, przypomnijcie sobie to, co już wcześniej zapowiadali inni Apostołowie Jezusa Chrystusa, naszego PANA.  Ostrzegali oni, że w czasach ostatecznych pojawią się szydercy, którzy będą skupieni wyłącznie na dogadzaniu swym bezbożnym żądzom i nienasyconym pragnieniom!(*1).  Są to ludzie, którzy nie kierują się duchem(*2), lecz trwają w rozwiązłej zmysłowości. Tacy są między wami sprawcami odstępstwa(*3) od Chrystusa!

══════════

(*1) Por. Mt 7,15; Mt 24,11; Mk 13,22; 2 Kor 11,13; Ga 2,4; Ef 5,6; Kol 2,4; 2 Tes 2,3; 2 Tes 2,10; 2 Tm 3,13; Tt 1,10; Jk 1,16; 2 P 3,3; 1 J 3,7; 1 J 4,1; 2 J 7; Ap 2,20; Ap 13,14.

(*2) Por. Ga 5,16-21.

(*3) Gr. apodioridzo – literalnie słowo to znaczy „oddzielenie się”, „odłączenie się”. Z tego względu tłumaczenia dosłowne często przekładają to określenie jako „czynienie rozłamów”. Jednak kontekst tego wersetu kładzie wyraźnie mocniejszy akcent na odłączenie się (lub odłączanie innych) od Chrystusa, co jest zasadniczym skutkiem funkcjonowania fałszywych nauczycieli w społecznościach wierzącego ludu. Nie zawsze takie odłączenie powoduje rozłam we wspólnocie. Czasami skutkuje tym (co jest znacznie gorsze), że cała wspólnota (kościół) odłącza się od Chrystusa przez fakt podążania za fałszywym nauczaniem przywódcy, które nie znajduje oparcia w Bożym Słowie. Osoby odstępujące od Chrystusa (tzn. od Jego Słowa i Jego Ducha Uświęcenia) nazywa się apostatami.

 

List Judy 20-23 (NPD)

15 marca 2020

List Judy 20-25 (NPD)

15 marca 2020