List Judy 20-23 (NPD)

Lecz wy, umiłowani, trwając w świętości, umacniajcie samych siebie w zaufaniu do Boga i módlcie się zawsze w duchu uświęcenia(*1)!  Postępując w ten sposób sami siebie zachowacie w strefie Bożej miłości oczekując finalnej realizacji obietnicy zmiłowania danej nam przez PANA naszego, Jezusa Chrystusa, w którym jedynie mamy wstęp do odwiecznego i nieskończonego Bożego Życia.  Wobec grzeszników okazujących żal z powodu swych nieprawości, postępujcie z litością,  pomagając im uratować(*2) się od ognia wiecznego potępienia(*3). Jeśli zaś chodzi o pozostałych, to z uwagi na bojaźń Bożą, brzydźcie się czymkolwiek, co do nich należy!(*4).

══════════

(*1) Fraza gr. en pneumati hagio występuje tu bez żadnych rodzajników.

(*2) Gr. sodzo – czasownik, który literalne przekłady tłumaczą „zbawić”.

(*3) Por. Mt 18,8; Mt 25,41; Mk 9,43.48; Łk 3,9; J 15,6.

(*4) Dosł. „brzydząc się nawet tuniką, która została splamiona ich grzesznością”.

 

List Judy 17-19 (NPD)

15 marca 2020

List Judy 17-19 (NPD)

15 marca 2020