List do Kolosan 2,6-12 (NPD)

A skoro poddaliście się Chrystusowi Jezusowi jako PANU, stosownie do tego postępujcie!  W Nim się zakorzeniajcie i na Nim się budujcie umacniając w Nim swoją wiarę zgodnie z otrzymanym pouczeniem – czyli w pełni dziękczynienia!  Bądźcie zawsze ostrożni i zważajcie, aby nikt was nie zwiódł(*1) przez jakieś zręczne filozofowanie i pozornie mądre argumentowanie! Tego rodzaju zwodzenie rozpoznacie po tym, że jest oparte na ludzkich tradycjach lub światowym sposobie myślenia(*2), a nie na Chrystusie,  w którego ludzkim ciele zamieszkała cała pełnia Boskości(*3).  W Nim bowiem znajduje się niewyczerpana obfitość wszystkiego(*4), co jest potrzebne do Życia, ponieważ On jest Tym, który góruje nad wszelką władzą i każdą zwierzchnością.  W Nim też dokonuje się wasze prawdziwe obrzezanie, to duchowe, a nie to uczynione ręką ludzką na ciele(*5). Chrystusowe obrzezanie jest bowiem dziełem, które realizuje się na sercu i polega na odrzuceniu grzesznych pożądań starej cielesnej natury(*6).  A urzeczywistnia się ono wówczas, gdy – zanurzeni(*7) w Niego(*8) – wraz z Nim składamy do grobu naszą starą, grzeszną naturę(*9) ufając, że w taki sam sposób, wraz z Nim(*10), powstaniemy do Życia(*11) dzięki Boskiej mocy(*12), którą On objawił w czasie swego zmartwych­wstania(*13).

══════════

(*1) Dosł. „nie uczynił was swoim łupem”.

(*2) Gr. stoicheia – słowo to ma dwa znaczenia: (1) „uporządkowanie w rzędzie” (jak np. litery alfabetu), co było zwykle symbolem naukowego wyjaśniania spraw; (2) „światowy sposób myślenia” – które ogólnie oznacza zwodniczy system wartości, niebiblijną „duchowość” i filozofię próbującą postawić myślenie ludzkie ponad mądrością Boga, co tak często widać w zwodniczych prądach w nauce, gospodarce czy polityce, które próbują rugować Boże Słowo z codziennego życia.

(*3) Tę wielką prawdę Apostoł Paweł rozwija w innych swoich listach, wskazując, że skoro Boża pełnia objawiła się w Chrystusie, to ujawnia się ona również w globalnym Kościele, który jest żywym Ciałem Chrystusa (por. choćby Ef 1,10; Ef 4,12-16; 1 Kor 12,27).

(*4) „Niewyczerpana obfitość wszystkiego” – dynamiczny ekwiwalent użytego tu słowa pleroma, które zawiera w sobie sens takiego wypełnienia, które jest absolutnie kompletne, całkowicie wystarczające i nie wymagające jakiegokolwiek dopełnienia czy uzupełnienia.

(*5) Por. Kpł 26,40-41; Pwt 10,16; Pwt 30,6; Jr 9,25; Ez 44,7; Dz 7,51; Rz 2,28-29; Flp 3,2-3. Paweł wykazuje tu m.in. bezwartościowość rytuałów Prawa Mojżeszowego.

(*6) „Cielesna natura” – Paweł w znaczący sposób ponownie używa tu dwóch słów: soma i sarks zestawiając je w jeden związek frazeologiczny.

(*7) Gr. baptismos.

(*8) Więcej w Komentarzu NPD → Zanurzenie w Chrystusa.

(*9) Inni tłumaczą to zdanie w czasie przeszłym dokonanym, jednak czas aoryst, jaki został tu użyty, tylko w indicativie oznacza czynność przeszłą dokonaną. Zgodnie z wyjaśnieniami wybitnego znawcy greki koine ks. Popowskiego SDB, aoryst w pozostałych trybach i formach nie musi oznaczać, że czynność miała charakter punktowy w czasie. Oznacza jedynie, że dokonało się jej zaistnienie, np. został zainicjowany jakiś proces, który wcale nie musiał zostać jeszcze zakończony, ale jego skutki trwają i są zauważalne.

(*10) Tzn. to znaczy złączeni z Nim w duchową jedność.

(*11) Osobiste poznawanie Jezusa (zagłębianie się w Jego naturę) jest procesem, w którym realizuje się uświęcenia życia. Proces ten zaczyna się od porzucenia starego życia (starej natury). Żeby unaocznić tę prawdę Paweł używa (w wersetach 11 i 12) dwóch obrazów, które powinny być czytelne zarówno dla chrześcijan pochodzenia żydowskiego, jak i tych, którzy nie byli Żydami.

(*12) Gr. energeia. Słowo to oznacza moc do aktywnego działania.

(*13) Inni tłumaczą: „z powodu wiary w Boga, który wzbudził Go z martwych”. Jednak czasownik egeiro (podniesienie) został użyty tu w stronie czynnej, a zaimek osobowy autos może być tłumaczony nie tylko jako „Go” („Jego”), ale również jako „sam”, „samodzielnie”, „osobiście” etc.

 

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 20, 1-10 (NPD)

22 kwietnia 2019

List do Kolosan 2,13-15 (NPD)

22 kwietnia 2019