List do Hebrajczyków 13,1-3 (NPD)

Trwajcie w bliskich relacjach prawdziwej przyjaźni(*1) z braćmi i siostrami w Chrystusie.  Nie zaniedbujcie się w gościnności(*2), gdyż to właśnie dzięki niej niektórzy – nawet nie wiedząc o tym – posłańców(*3) PANA przyjmowali.  Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście razem z nimi byli zakuci w kajdany, a także o tych, którzy są krzywdzeni, razem bowiem stanowicie jedno Ciało(*4).

══════════

(*1) Mowa o postawie typu gr. fileo, która opisuje ciepłą, emocjonalną relację z osobą, która ma te same myśli, te same cele, wręcz „tę samą duszę”.

(*2) Gościnność w dawnych czasach miała znacznie większe znaczenie niż dzisiaj. Chodziło bowiem o udzielanie noclegu i pomocy obcym, bezdomnym czy cudzoziemcom, którzy – czy to z powodu biedy, czy z innych przyczyn – nie mieli gdzie się zatrzymać. Autor tego listu, odwołując się do tej ogólnej zasady, podkreśla szczególnie jej wagę wobec braci w wierze.

(*3) Gr. angelos – por. Rdz 18,1-5 oraz Rdz 19,1 nn.

(*4) Autor listu używa tu formy pochodnej od greckiego słowa soma, którym Apostoł Paweł określa żywe Ciało Chrystusa (por. 1 Kor 12,27).

 

Księga Psalmów 13,4.6 (NPD)

8 stycznia 2019

List do Hebrajczyków 13,20-21 (NPD)

8 stycznia 2019