Księga Izajasza 43,18-19 (NPD)

Jednak nie utknijcie w myśleniu jedynie o tym, co kiedyś się wydarzyło.
Nie wiążcie się nieustannym rozważaniem przeszłości.
Wszystko to jest niczym, wobec tego, co dopiero mam zamiar uczynić.
Dokonam bowiem czegoś zupełnie nowego(*1).
Uważajcie, gdyż On już niedługo wzejdzie niczym młody zakorzeniony pień(*2).
Czyżbyście tego nie rozumieli? Ja wyznaczę Mu drogę przez pustynię(*3)
i sprawię, że Jego strumienie popłyną(*4) przez pustkowie.

══════════

(*1) Bóg wielokrotnie zapowiadał swojemu ludowi, że stworzy całkowicie nową jakość relacji łączącej Go z nimi. Miało to nastąpić z chwilą przyjścia Mesjasza na Ziemię. Tu właśnie mamy jedną z tych zapowiedzi. Najwyższy zaskoczył ludzi całkowicie, gdy w Chrystusie okazało się, że owym zapowiadanym Mesjaszem jest sam Bóg. On też dokonał całkowitej zmiany. W miejsce legalistycznego Prawa materialnego (zewnętrznego) opartego na → Świątynnym modelu religijności (więcej na ten temat w Komentarzu NPD), wprowadził On zupełnie nowy sposób oddawania Mu czci – w duchu i w prawdzie (por. J 4,21-24). Tego wszystkiego dokonał w Chrystusie.
(*2) Por. Iz 11,10; Rz 15,12; Ap 5,5.
(*3) Por. Mt 4,1; Mk 1,3; Mk 1,13; Łk 3,4; Łk 4,2.
(*4) Por. J 7,38.

Księga Ezechiela 1,26-28 (NPD)

16 grudnia 2020

Księga Izajasza 5,8 (NPD)

16 grudnia 2020