Iz 8,13 (NPD)

Nie lękajcie się nikogo prócz PANA Zastępów(*1). Tylko Jego miejcie w sercach za Świętego(*2) i bądźcie zawsze napełnieni Jego bojaźnią(*3)!

===========

(*1) Hebr. JHWH Cewaot.

(*2) Hebr. Kadosz – odniesienie do Chrystusa (por. 1 P 3,15).

(*3) Por. Ef 5,21.

Iz 3,10-11 (NPD)

20 września 2023

Iz 33,22 (NPD)

20 września 2023