Iz 4,2-3 (NPD)

W przyszłości z tej ziemi wyrośnie Krzew Winny(*1), rozkwitnie i zostanie okryty chwałą PANA(*2), a owoc(*3) Jego ducha ozdobi ocalałych. Wszyscy na Syjonie(*4), którzy w Nim wytrwają(*5) i którzy w Jerozolimie okażą się świętymi(*6), zostaną zapisani w Jego Księdze Życia(*7).

══════════
(*1) Por. J 15,1-6.

(*2) Zapowiedź mesjańska dotycząca Chrystusa.

(*3) Por. 1 Kor 13,1-7; Ga 5,22-24.

(*4) Syjon – nazwa wzgórza, na którym zbudowano świątynię w Jerozolimie. Inna jego nazwa to góra Moria. Na niej Abraham chciał złożyć Bogu w ofierze swego syna Izaaka.

(*5) Por. Mt 24,13; Łk 8,15; Łk 21,19; J 15,4-8; Dz 11,23; Hbr 10,36; Jk 1,4; Ap 3,10.

(*6) Por. Kpł 19,2; 1 Tes 4,3; 1 P 1,15-16; Hbr 12,14.

(*7) Por. Ap 17,8; Ap 20,12.

Iz 38,16-17 (NPD)

24 września 2023

Iz 5,20 (NPD)

24 września 2023