Iz 40,6b-8 (NPD)

Krzycz, że wszelkie ciało jest jak trawa na łące, a jego chwała niczym polne kwiaty. Gdy wiatr(*1) wieje, trawa usycha, a kwiaty szybko więdną. Podobnie dzieje się z ludźmi pod wpływem Ducha posłanego przez PANA. Gdy łąka usycha, jej kwiat opada, lecz Słowo Boga(*2) naszego trwa po wszystkie wieki(*3).
══════════
(*1) Hebr. Ruah. Słowo to może być tłumaczone jako „wiatr”, „tchnienie” lub „duch”. W wersecie tym wyraźnie spełnia podwójną rolę, stąd w przekładzie zastosowano rozszerzenie dynamiczne, dla uwypuklenia tej gry słownej.

(*2) Hebr. Elohim.

(*3) W całej Biblii widzimy pełną spoistość i absolutną zgodność pomiędzy Duchem Bożym a Bożym Słowem. Duch Boży zawsze przemawia Słowem Bożym, a Słowo Boże zawsze wyraża przesłanie Ducha Bożego. Ludzie, którzy odrywają jedno od drugiego, są fałszywymi nauczycielami/prorokami, którzy manipulują słuchaczami. Apostoł Paweł, opisując napełnienie Duchem Bożym i napełnienie Słowem Bożym, używał identycznych słów i określeń – por. Ef 5,19-20 z Kol 3,16.

Iz 30,15 (NPD)

5 listopada 2023

Iz 40,16-17 (NPD)

5 listopada 2023