List do Efezjan 3,14-21 (NPD)

(…) padam na kolana przed Ojcem – od którego wszelkie ojcostwo tak w Niebiosach, jak i na Ziemi bierze swój sens i treść – i błagam Go, aby według bogactwa swojej chwały i potęgą swego Ducha umocnił w was nowego, wewnętrznego człowieka, przez charakter którego Chrystus na dobre zadomowi się w waszych sercach. A stanie się to jedynie wówczas, gdy będziecie trwać w zaufaniu i posłuszeństwie wobec PANA. Modlę się także o to, abyście – gdy już zostaniecie w pełni zakorzenieni w Chrystusie i ugruntowani w postawie Bożej miłości – byli w końcu zdolni pojąć, razem z innymi braćmi i siostrami w wierze, czym jest niezgłębiona wielkość, ogrom i nieopisana wspaniałość Bożego planu zbawienia, a także, byście mogli osobiście doświadczyć miłości Chrystusa, która przewyższa wszelką wiedzę i poznanie, i w pełni się nią nasycić. W Chrystusie bowiem ujawniła się pełnia Boga. Dlatego też Temu, który swojąmocą działającą w nas może w każdej sprawie uczynić nieskończenie więcej niż to, o co prosimy, czy nawet, o czym jesteśmy zdolni pomyśleć, niech będzie, w Chrystusie Jezusie, chwała pośród społeczności całego Bożego ludu przez wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen.

_______

Powyższy cytat publikujemy bez przypisów z uwagi na dużą ich ilość. Chętnych do zapoznania się z przypisami zapraszmy do wydania drukowanego https://vocatio.com.pl/pl/p/List-do-Efezjan-NPD/

List do Efezjan 2,1-10 (NPD)

6 maja 2020

List do Galatów 1,6-9 (NPD)

6 maja 2020