Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 21,10-19 (NPD)

Przyjdzie taki czas, że powstaną narody przeciwko narodom i królestwa przeciwko królestwom.  Także trzęsienia ziemi muszą się nasilić, co sprawi, że wiele miejsc na świecie zostanie dotkniętych głodem i chorobami. Na nieboskłonie pojawią się zjawiska budzące grozę.
             Zanim jednak wszystko to nastąpi, świat zwróci przeciwko wam całą swoją moc. Będą was prześladować, ciągać po sądach i publicznych zgromadzeniach(*1). Będą was oskarżać i wtrącać do więzień. Z mojego powodu będziecie wzywani przed namiestników i królów!  To jednak będzie dla was znakomitą okazją do świadczenia o mnie.  Dlatego nie zamartwiajcie się wcześniej, w jaki sposób się bronić.  Ja bowiem, w stosownej chwili, dam wam(*2) właściwe słowa i potrzebną mądrość, której wasi przeciwnicy nie przezwyciężą, ani nie będą w stanie jej zaprzeczyć.  W tym czasie zdradzani będziecie nawet przez swych rodziców, braci i kuzynów(*3), krewnych(*4), a także przez przyjaciół. I wielu spośród was zginie śmiercią męczeńską.  Z mojego powodu będziecie przez wszystkich znienawidzeni!  Lecz również to wiedzcie, że bez mojej zgody nawet włos z głowy wam nie spadnie!  Waszym zadaniem będzie jedynie wytrwać. Tylko w ten sposób zdołacie ocalić swoje dusze(*5).

══════════

(*1) Dosł. „w synagogach”. W tamtym czasie słowo gr. synagoge oznaczało nie tylko miejsce gromadzenia się Żydów na modlitwie i nauczaniu, ale w swej istocie oznaczało wręcz publiczne zgromadzenie.

(*2) Niezwykle ważne jest zauważenie, że w równoległej relacji Marka Jezus mówi o tym, jako o działaniu Bożego Ducha. Wniosek zatem jest jeden: Chrystus w swej duchowej postaci (Duch Chrystusa, Duch Świętego Boga) zadba o to, co wierzący powinni mówić w czasie prześladowań.

(*3) Gr. adelfoi – w kulturze Bliskiego Wschodu słowo to może znaczyć zarówno „rodzeństwo w pierwszej linii”, „przyrodnie rodzeństwo”, „bliskie kuzynostwo” a także przynależność do jednej grupy etnicznej lub jednej grupy wiary. Dlatego w przekładzie NPD użyty został tu ekwiwalent „braci i kuzynów”, który swym zasięgiem stara się pokryć te wszystkie znaczenia.

(*4) Gr. syngenos – słowo to pochodzi od złożenia syn (współ, razem) i genos (ród, naród, potomstwo z jednego szczepu lub plenienia – współplemieniec). Wydaje się, że syngenos jest dalszym pokrewieństwem niż adelfoi (kuzynka blisko spokrewniona lub osoba bliska jak np. siostra w wierze).

(*5) Wiele innych przekładów podaje tu słowo „życie”, jednak tekst oryginalny nie używa tu ani słowa bios, ani słowa Dzoe, tylko słowo psyche (dusza).

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 21,34-36 (NPD)

16 września 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 21,8-9 (NPD)

16 września 2019