Apokalipsa w relacji Jana 19,11-16 (NPD)

Potem zobaczyłem otwarte Niebiosa, a w nich Jeźdźca na białym koniu. Mówiono o Nim: „Wiarygodny i Pełen Prawdy”. To On ma przeprowadzić sprawiedliwy sąd i karanie.  Z Jego oczu biła światłość niczym płomienna łuna(*1). Na głowie miał wiele diademów(*2), na których było wypisane Jego imię. Lecz nikt nie był w stanie pojąć tego imienia, jeśli On sam komuś na to nie pozwolił(*3).  Szata, w którą był odziany, zbroczona była krwią(*4). A Jego imię brzmiało: „Słowo Boga”.  Za Nim podążały wszystkie armie Niebios, których wojownicy dosiadali białych rumaków i odziani byli w lniane szaty lśniące przeczystą bielą.  Jego usta wypowiadały Słowo ostre niczym miecz obosieczny(*5), którym uderzał w narody Ziemi. On bowiem jest Tym, o którym powiedziano, iż wszystkie je okiełzna swą żelazną władzą(*6). To On w kadzi wielkiego Bożego gniewu wytłoczy wino pomsty(*7), gdyż On sam jest Królem Wszechwładnym(*8).  Na Jego szacie oraz na pasie, który spoczywa na Jego biodrach, zobaczyłem tytuł: KRÓL królów i PAN panów.(*9)

══════════

(*1) Opis żywo przypominający wygląd łuny ognia, w której Obecność Boża nocami prowadziła Izraelitów w drodze przez pustynię ku ziemi obiecanej.

(*2) Gr. diademata. Bardzo często zwycięzcy władcy nosili po kilka koron czy diademów na znak panowania nad wieloma krajami.

(*3) Zrozumienie Bożego Słowa, bez nowego narodzenia się (narodzenia z Ducha Bożego) nie jest możliwe. Dopiero Duch Boży (Duch Chrystusa), którym człowiek zostaje zapieczętowany w chwili swego nowego narodzenia, wyjaśnia mu to Słowo i ukazuje, że ono w całości jest jednym wielkim świadectwem o Chrystusie (por. J 5,39).

(*4) Por. mesjańskie odniesienia w Iz 63,1-3.

(*5) Por. Iz 49,2; Hbr 4,12-13 oraz Ap 1,16; Ap 2,12; Ap 2,16.

(*6) Ps 2,9; por. także Ps 89,33 i Ap 2,27.

(*7) Por. Ps 75,9.

(*8) Gr. Pantokrator.

(*9) Przedstawiony w Apokalipsie eschatologiczny portret Chrystusa, który jako zwycięskie Słowo Boga, dokonuje sądu nad narodami Ziemi, jest zupełnie inny od głoszonego w naszej kulturze i tradycji ckliwego obrazka Dzieciątka Jezus, które lituje się nad wszystkimi i wszystkich błogosławi. Jest również różny od obrazu Miłosiernego Jezusa, który jest tolerancyjny oraz litościwy i ostatecznie wyratuje wszystkich grzeszników. Obraz z Apokalipsy całkowicie przeczy tym ludzkim życzeniowym wyobrażeniom. Bez wątpienia Boży Sąd, którego dokona Chrystus wg Bożego Słowa będzie dramatyczny i przerażający. Cała Apokalipsa jest jednym wielkim wezwaniem Bożego Słowa do opamiętania się, bo „skoro prawym jest trudno przejść proces zbawienia, cóż czeka grzeszników oraz nikczemników?” (por. 1 P 4,18).

Apokalipsa w relacji Jana 6,9-11 (NPD)

13 maja 2019

Apokalipsa w relacji Jana 21,5-8 (NPD)

13 maja 2019