Apokalipsa w relacji Jana 21,5-8 (NPD)

A Chrystus zasiadający na Tronie rzekł:

Oto wszystko stwarzam od nowa(*1).

I dodał:

— Zapisz tak: „Te słowa są prawdziwe i godne zaufania!”.

A potem dodał jeszcze:

— Oto wszystko czynię nowym(*2), ponieważ to JA JESTEM Alfą i Omegą, to znaczy Początkiem i Końcem – Źródłem i Finałem wszystkiego(*3). Temu, kto ma duchowe pragnienie, dam darmo pić ze Źródła Życia(*4),  zaś ten, kto okaże się zwycięzcą nad grzechem otrzyma dziedzictwo z moich rąk. Ja będę mu Bogiem, a on będzie mi synem(*5).  Lecz wszyscy, którzy okażą się tchórzami(*6); wszyscy niewierzący oraz ci trwający w obrzydli­woś­ciach(*7) jakimi są morderstwa i wyuzdanie seksualne oraz pornografia(*8); wszyscy, którzy okażą się zaangażowani w magię, trwający w bałwochwalstwie(*9) i w różnorodny sposób zwodzący(*10) innych – wszyscy oni jako wieczne dziedzictwo otrzymają udział w ognistym jeziorze płonącej siarki. Na tym będzie polegać druga Śmierć – ta wieczna!

══════════

(*1) Por. Iz 65,17.

(*2) W oryginale jest to jedno słowo gr. gegonan! (od gr. ginomai) – „stało się!”. Język polski nie oddaje w pełni istoty i znaczenia tego słowa, które oznacza „rozpoczęcie czegoś nowego, co do jakości, a nie co do formy”, „powstanie zupełnie nowej rzeczywistości” stąd w przekładzie dynamicznym rozwinięcie tego terminu. Chociaż w tekście greckim słowo to zostało użyte w czasie przeszłym, to jednak druga część zdania jest użyta w czasie przyszłym. Redakcja NPD dopasowała następstwo czasów w formie bardziej pasującej do komunikatywności języka polskiego odnosząc gramatycznie opis drugiego stworzenia do tego pierwszego z Rdz 1.

(*3) Gr. Arche (Początek) i Telos (Koniec). Arche nie oznacza pierwszego elementu w ciągu, lecz opisuje Źródło wszystkich rzeczy. (por. J 1,1). Podobnie i Telos nie oznacza jakiegoś ostatniego elementu ciągu, lecz docelową doskonałość. Por. także Ap 1,8 oraz Iz 44,6.

(*4) Por. J 4,14; J 7,37-39 oraz Ap 22,1.

(*5) Cytat ten nawiązuje do 2 Sm 7,14 gdzie użyte zostało słowo „Ojciec” (hebr. Abba). Jezus ujawniając charakter Boga, bardzo silnie podkreślał kwestię Ojcostwa, a ucząc uczniów modlitwy, wskazał, iż powinni zwracać się do Boga mówiąc: Abba. Tu odkrywa nam kolejną tajemnicę, że to On sam będzie Ojcem dla wierzących, którzy będą Jego dziećmi.

(*6) Być może chodzi tu o osoby, które nie poszły za Chrystusem z lęku przed prześladowaniami lub te, które w tej drodze nie wytrwały w próbach i doświadczeniach.

(*7) To może dotyczyć również tych, którzy zeszli z drogi PANA i wrócili do swych dawnych obrzydliwości (por. 2 P 2,22).

(*8) Wyrażenie „wyuzdanie seksualne i pornografia” jest ekwiwalentem dynamicznym gr. słowa porneia.

(*9) Zgodnie z Kol 3,5 bałwochwalstwem jest nie tylko oddawanie czci martwym posągom czy obrazom, ale także chciwość serca.

(*10) Dosł. „zwodziciele” – gr. pseudes. Chodzi o tych, którzy swoimi kłamstwami, półprawdami i niedomówieniami przekazują innym pseudo-prawdy.

Apokalipsa w relacji Jana 19,11-16 (NPD)

14 maja 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 14,26-35 (NPD)

14 maja 2019