Apokalipsa w relacji Jana 21,6-8 (NPD)

— Oto wszystko czynię nowym(*1), ponieważ to JA JESTEM Alfą i Omegą, to znaczy Początkiem i Końcem – Źródłem i Finałem wszystkiego(*2). Temu, kto pragnie, dam darmo pić ze Źródła Życia(*3). A kto okaże się zwycięzcą nad grzechem otrzyma z moich rąk dziedzictwo. Ja będę mu Bogiem – Abba, Kochanym Ojcem – on zaś będzie mi synem(*4). Lecz wszyscy ci, którzy zlękną się prób, trudności lub cierpienia i poddadzą się, wszyscy, którzy przestaną być mi wierni i ponownie zanurzą się w swoich starych obrzydli­woś­ciach, a więc znów zaczną mordować, trwać w rozpustnym życiu i sycić swe zmysły swobodą seksualną i pornografią(*5), znów zaczną uprawiać magię, dopuszczać się bałwochwalstwa i zwodzić(*6) innych – oni wszyscy jako swoje dziedzictwo dostaną udział w ognistym jeziorze płonącej siarki. Na tym bowiem będzie polegać ta druga, wieczna Śmierć!

—————

(*1) W oryginale jest to jedno słowo gr. gegonan! (od gr. ginomai) – „stało się!”. Język polski nie oddaje w pełni istoty i znaczenia tego słowa, które oznacza „rozpoczęcie czegoś nowego, co do jakości, a nie co do formy”, „powstanie zupełnie nowej rzeczywistości” stąd w przekładzie dynamicznym rozwinięcie tego terminu. Chociaż w tekście greckim słowo to zostało użyte w czasie przeszłym, to jednak druga część zdania jest użyta w czasie przyszłym. Redakcja NPD dopasowała następstwo czasów w formie bardziej pasującej do komunikatywności języka polskiego odnosząc gramatycznie opis drugiego stworzenia do tego pierwszego z Rdz 1.

(*2) Gr. Arche (Początek) i Telos (Koniec). Arche nie oznacza pierwszego elementu w ciągu, lecz opisuje Źródło wszystkich rzeczy. (por. J 1,1). Podobnie i Telos nie oznacza jakiegoś ostatniego elementu ciągu, lecz docelową doskonałość. Por. także Ap 1,8 oraz Iz 44,6.

(*3) Por. J 4,14; J 7,37-39 oraz Ap 22,1.

(*4) Cytat ten odwołuje się do 2 Sm 7,14 gdzie użyte zostało słowo „Ojciec” (hebr. Abba). Z uwagi na fakt, że Jezus ujawniając charakter Boga, bardzo silnie podkreślał Jego ojcostwo, a ucząc uczniów jak mają się modlić, powiedział, iż powinni zwracać się do Boga mówiąc: Abba, Redakcja NPD zdecydowała się na taki właśnie dynamiczny przekład tekstu.

(*5) „(…) sycić swe zmysły swobodą seksualną i pornografią” – w oryginale jedno słowo: porneia.

(*6) Dosł. „zwodziciele” – gr. pseudes. Chodzi o tych, którzy swoimi kłamstwami, półprawdami i niedomówieniami przekazują innym pseudo-prawdę.

Pierwszy list Jana 1,5-10 (NPD)

10 maja 2020

List do Tytusa 3,4-7 (NPD)

10 maja 2020