2 List Piotra 3,10-18 (NPD)

A kiedy Dzień PANA już nastanie, On sam pojawi się tak niespodziewanie, jak czyni to  złodziej(*1). W tym dniu Niebiosa ze świstem przeminą(*2), żywioły zostaną uwolnione i Ziemia, wraz z całym stworzeniem, ulegnie spaleniu. Skoro zaś wszystko zostanie wówczas poddane tak radykalnemu osądowi, to – aby ocaleć – jakże świętymi w swym postępowaniu i pobożności powinniście być już teraz w oczekiwaniu i wzajemnym przynaglaniu się do gotowości na przyjście tego Dnia Bożego Sądu. Wówczas to, w ogniu, zawory Niebios zostaną rozwiązane, a wszystkie pierwiastki natury stopią się ze sobą! Wtedy dopiero, zgodnie z Jego obietnicą, pojawią się tak wyczekiwane przez nas Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia(*3), w których już na zawsze zamieszka Boża sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, czekając na te wydarzenia trwajmy w Bożym pokoju, starając się ze wszystkich sił, abyśmy zostali przez Niego znalezieni niesplamionymi i nienagannymi. A cierpliwość naszego PANA postrze­gajcie jako zbawienną(*4), o czym nasz umiłowany brat, Paweł – z daną sobie mądrością – już wam pisał. Dobrze on to wyjaśnia we wszystkich swoich listach. Podejmuje w nich także inne, trudniejsze kwestie, które ludzie niedouczeni i nieumocnieni w wierze wypaczają na własną zgubę, co zresztą czynią także z innymi natchnionymi przez Boga Pismami.

Tak więc, najmilsi, wiedząc zawczasu o zagrożeniach, jakie na was czyhają, miejcie się na baczności i nie dajcie się zwieść fałszywym naukom ludzi występnych, abyście – podążając za nimi – nie utracili swego trzeźwego i stabilnego myślenia(*5). Wzrastajcie w łasce i w osobistym poznaniu PANA naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała teraz i na wieki. Amen.

——————–

(*1) Por. Mt 24,37-44; 1 Tes 5,1-4; Ap 16,15.

(*2) Dosł. „przelecą obok” (gr. parerchomai).

(*3) Iz 65,17 oraz Iz 66,22.

(*4) Por. 1 P 3,20.

(*5) Trzeźwość i stabilność myślenia zogniskowanego na Chrystusie jest cechą Bożego Ducha (por. 2 Tm 1,7 oraz J 16,14) oraz ludzi, którzy prawdziwie kierują się Jego wskazaniami.

2 List Piotra 3,8-9 (NPD)

25 kwietnia 2020

2 List Piotra 3,14-17 (NPD)

25 kwietnia 2020