2 List Piotra 3,14-17 (NPD)

Dlatego, umiłowani, czekając na te wydarzenia trwajmy w pokoju z Bogiem, starając się ze wszystkich sił, byśmy zostali przez Niego znalezieni niesplamionymi i nienagannymi.  A cierpliwość naszego PANA postrze­gajcie jako zbawienną(*1), o czym nasz umiłowany brat, Paweł – z daną sobie mądrością – już wam wielokrotnie pisał.  Dobrze wyjaśnia on to  we wszystkich swoich listach, w których przedstawia także inne, trudniejsze kwestie, co niedouczeni i nieumocnieni w wierze ludzie wypaczają na własną zgubę. Zresztą to samo czynią oni również z innymi natchnionymi przez Boga pismami(*2).

Tak więc, najmilsi, wiedząc zawczasu o zagrożeniach, jakie na was czyhają, miejcie się na baczności i nie dajcie się zwodzić fałszywym naukom ludzi występnych, abyście – podążając za nimi – nie utracili trzeźwego i stabilnego myślenia opartego na Słowie Chrystusa(*3).  Wzrastajcie w łasce i w osobistym poznaniu PANA naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała teraz i na wieki. Amen.

══════════

(*1) Por. 1 P 3,20.

(*2) Nagminnymi wypaczeniami jakie ustawicznie wyprowadzane są w listów Apostoła Pawła oraz innych ksiąg Pisma św. są nauki promujące teologię „biletu do Nieba” lub głoszące „teologię sukcesu, zdrowia i materialnego powodzenia”.

(*3) Trzeźwość i stabilność myślenia zogniskowanego na Chrystusie i umocnionego Jego Słowem jest cechą ludzi napełnionych Duchem Świętego Boga (por. 2 Tm 1,7 oraz J 16,14), to znaczy tych, którzy prawdziwie kierują się Jego wskazaniami. Więcej o umacnianiu się w myśleniu na wzór Chrystusowego można przeczytać w Liście do Filipian, który w całości jest poświęcony temu zagadnieniu.

 

2 List Piotra 3,10-18 (NPD)

26 kwietnia 2020

List Jakuba 1,11-15 (NPD)

26 kwietnia 2020