2 List do Tesaloniczan 1,3-10 (NPD)

Bracia i siostry, powinniście wiedzieć, że nieustannie dziękujemy Bogu za was patrząc na to jak wzrasta wasza wiara obfitująca między wami wzajemną postawą ofiarnej Bożej miłości. Z uwagi na to chlubimy się wami wobec innych wierzących, opowiadając o sile waszej wiary, w której trwacie mimo spadających na was różnorakich udręk i prześladowań. To one będą dowodami, jakich użyje Bóg przeciwko niewierzącym podczas sprawiedliwego Sądu, który przeprowadzi pewnego dnia. Natomiast dla was będą one świadectwem tego, że jesteście godni Bożego Królestwa, dla którego już teraz znosicie cierpienia. Jest bowiem w pełni sprawiedliwe, że tym, którzy teraz was dręczą, Bóg odpłaci w wieczności również udręką(*1), zaś wam – którzy podobnie jak i my doznajecie ciemiężenia – da ulgę, wprowadzając was do swojego Odpocznienia(*2). Stanie się to wówczas, gdy PAN nasz, Jezus Chrystus, zstępując z Niebios z wszelkimi przejawami(*3) swej potęgi objawi się w płomieniach ognia i wymierzy karę tym, którzy nie uznali w Nim Boga(*4) dopuszczając się lekceważenia, odrzucenia lub nieposłuszeństwa przesłaniu Dobrej Wiadomości o ratunku(*5), który dostępny jest tylko w Nim – PANU naszym.  Tacy ludzie otrzymają sprawiedliwą(*6) odpłatę w postaci wiecznej zagłady z dala od oblicza PANA i chwały Jego Majestatu(*7). To właśnie wydarzy się w owym Dniu, kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie, by pośród swego ludu zostać otoczony chwałą . A wtedy wszyscy, którzy w Nim złożyli swoją ufność, będą podziwiać Go w zachwycie. Pośród nich także ci z was, którzy przyjęli nasze o Nim świadectwo.

══════════

(*1) Por. Ps 28,4b.

(*2) Por. Ps 95,11; Hbr 3,18-4,11.

(*3) Dosł. „zwiastunami”, co niektórzy tłumaczą „aniołami”. Jednak w ST (np. Ps 18,8-16; Ps 104,4) znajdujemy określenia wskazujące, iż posłańcami Bożymi nazywane są także żywioły (np. wichry i ogień) objawiające Jego potęgę.

(*4) Por. Ps 79,6; Iz 66,15 oraz Jr 10,25. Dosł. tekst używa frazy „nieznającym Boga”, biorąc jednak pod uwagę szeroki kontekst całego NT Redakcja NPD zdecydowała się na wybór powyższego ekwiwalentu dynamicznego.

(*5) Paweł pokazuje tu, że Dobra Wiadomość jest nie tylko wspaniałą wieścią o zwycięstwie Chrystusa nad grzechem i uwolnieniem (zbawieniem) nas od grzechu, ale także Bożym nakazem, któremu niektórzy się opierają lub są nieposłuszni.

(*6) Koncepcja sprawiedliwości bazuje na tym, że istnieje prawo regulujące, normujące i oceniające ludzkie zachowania. Nie inaczej jest w życiu duchowym. Zgodnie z Bożym Prawem karą za choćby jeden, nawet najmniejszy i popełniony tylko w myślach grzech (por. Jk 2,10-13; Jk 4,17), jest wieczna Śmierć (por. Rz 6,23). Taka kara należy się każdemu człowiekowi bez wyjątku, gdyż wszyscy ludzie są skalani grzechem (por. Rz 3,23). Jedynym ratunkiem dla każdego jest skorzystanie z Bożej łaski, która została udzielona ludzkości tylko i wyłącznie w Chrystusie Jezusie (por. Dz 4,12; Rz 6,23; Ef 1,13; 1 Tm 2,4-5; 2 P,3,9).

(*7) Por. Iz 2,10.19.21.

1 List do Tesaloniczan 5,16-24 (NPD)

23 października 2018

2 List do Tesaloniczan 1,11-12 (NPD)

23 października 2018