1 List Piotra 2,21b-25 (NPD)

Chrystus cierpiał za was, dając wam wzór, jak macie postępować Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach podstęp nie zagościł(*1). Kiedy Mu złorzeczono, nie odpowiadał tym samym; gdy cierpiał, nie groził, lecz poddawał się Temu, który wszystko osądza sprawiedliwie. On, w swoim ciele(*2), poniósł nasze grzechy(*3) na krzyż(*4), abyśmy uwolnieni z więzów nieprawości, rozpoczęli nowe życie w Jego sprawiedliwości(*5). W ten sposób – z uwagi na Jego rany – zostaliśmy duchowo uleczeni(*6). Byliśmy bowiem zbłąkani jak owce bez pasterza(*7). Lecz teraz już, pilnujcie się Pasterza i Stróża dusz waszych – za Nim postępujcie i Jego naśladujcie!

══════════

(*1) Por. Iz 53,9.
(*2) Gr. soma.
(*3) Por. Iz 53,4 oraz Iz 53,12.
(*4) Dosł. „poniósł na drzewo”. Greckie słowo ksylon (drzewo, drewno) w NT używane często do opisu materiału, z którego wykonany był krzyż (gr. stauros). Paweł użył celowo takiego sformułowania odnosząc się do zapisu z Pwt 21,23. Podobnie czyni to Piotr w Dz 5,30. Lepszym oddaniem tego słownego niuansu byłoby użycie staropolskiego słowa „drzewce”, które oznaczało albo drewniane narzędzie tortur skonstruowane z drewnianych pali (np. krzyż, dyby, szubienica), albo narzędzie do walki (włócznia, pałka). W NT ksylon używane jest również do opisu zwykłego drzewa, czy to żywego (obok używanego w takim wypadku również słowa dendron), czy już uschniętego (Łk 23,31). W Ap 22 słowo ksylon odniesione jest do drzewa Życia.
(*5) Czyli w tzw. „sprawiedliwości nadanej”.
(*6) Por. Iz 53,5. Kontekst wypowiedzi Piotra wskazuje na to samo o czym prorokował cytowany Izajasz. Obydwaj odnoszą się do zasadniczej kwestii, jaką jest uzdrowienie (uleczenie) duszy ludzkiej z grzechu. W tym sensie słowo iaomai z Iz 53,5 oraz Iz 61,1 (wg brzmienia z Septuaginty) przybiera sens sodzo – zbawiać (uwalniać z grzechu). Oczywiście Jezus również uzdrawiał ludzi z ich dolegliwości fizycznych, jednak nie to było Jego zasadniczą misją na Ziemi. Uzdrowienia, których dokonywał, był zawsze potwierdzeniem (uwiarygodnieniem) tego, co głosił. W ten sposób pokazywał prawdziwość swoich słów. To samo dotyczyło Apostołów. Nie mamy ani jednej relacji, która by wspominała o tym, że Piotr został przez Jezusa uzdrowiony fizycznie, mamy jednak aż nadto zapisów pokazujących, że został on uzdrowiony przez Jezusa duchowo.
(*7) Por. Ez 34,5.

 

1 List Piotra 1,20-21 (NPD)

11 kwietnia 2020

1 List Piotra 3,17-22 (NPD)

11 kwietnia 2020