1 List Jana 5,18-21 (NPD)

Dzieci, pamiętajcie, że każdy, kto prawdziwie narodził się z Boga, nie jest skłonny do trwania w grzechu(*1). Taki strzeże swoich myśli i czynów i dlatego Zły(*2) nie może tknąć takiego człowieka. Nie zapominajmy o tym, że narodziliśmy się z Boga, podczas gdy cały świat znajduje się w mocy Złego(*3). A Syn Boży przyszedł właśnie po to, by dać nam zdolność osobistego poznania TEGO, KTÓRY JEST Prawdziwy. Trwajmy zatem w TYM, KTÓRY JEST Prawdziwy i w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On bowiem jest Prawdziwym Bogiem i odwiecznym Życiem, które trwa na wieki. Zaklinam was, dzieci: wystrzegajcie się czczenia fałszywych bogów, a także oddawania hołdu ich obrazom i posągom(*4)!

———————

(*1) Trwanie w grzechu jest bowiem przeciwieństwem trwania w Chrystusie. Jest to zatem wynik działania szatana i pełnienie jego woli (por. choćby Rz 5,1-2; Rz 6,1-14; Rz 8,1-11; Ef 2,7; Hbr 3,6; Hbr 3,14; Hbr 10,10; Hbr 10,38-39).

(*2) „Zły” – mowa o szatanie. Wielkiej litery użyto wyłącznie dla podkreślenie osobowego charakteru tego rzeczownika.

(*3) Gr. poneros może być odczytane jako „zło” w sensie moralnym. Gdy jest poprzedzone rodzajnikiem określonym ho, wówczas oznacza osobową siłę zła, tj. „Złego” – czyli szatana. Tylko dla rozróżnienia tego kontekstu redakcja użyła wielkiej litery.

(*4) Gr. idolon, liczba mnoga od greckiego rzeczownika idol określającego wizerunek bożka, czyli postaci czczonej jako bóstwo, której oddaje się chwałę i cześć, jaka należy się tylko jedynemu Prawdziwemu Bogu. Hebrajskim odpowiednikiem tego słowa jest pesel użyty w Dekalogu w Wj 20,4-5.

1 List Jana 3,7-12 (NPD)

4 czerwca 2020

1 List Jana 3,16-24 (NPD)

4 czerwca 2020