Rz 5,1-2 (NPD)

Tak więc teraz, gdy – z uwagi na ufność, którą złożyliśmy w Chrystusie – zostaliśmy uznani za sprawiedliwych, dbajmy aktywnie o to, aby przez trwanie w PANU naszym, Jezusie Chrystusie zachować(*1) pokój z Bogiem. I pamiętajmy, że Boża łaskawość, dzięki której już teraz z nadzieją i radością oczekujemy przyszłego udziału w Jego chwale, jest dostępna jedynie w Chrystusie.
══════════
(*1) W zachowanych greckich rękopisach w różny sposób jest przytaczana ta wypowiedź Apostoła. Jedne manuskrypty podają: „mamy pokój z Bogiem”, inne zaś: „miejmy pokój z Bogiem”. Analiza kontekstu bliższego i dalszego skłania Redakcję NPD do wybrania za podstawę przekładu tego ostatniego wariantu.

1 J 2,1-2 (NPD)

7 lutego 2024

Nadzieja

7 lutego 2024