Mt 12,39 (NPD)

Lecz Jezus tak odpowiedział:
— Tylko ludzie zdeprawowani i pozbawieni wiary(*1) domagają się cudów. Jednak żaden znak z Niebios – poza znakiem proroka Jonasza – nie będzie takim dany!(*2).
══════════
(*1) Dosł. „cudzołożni” (gr. moichalis). Czasownik moichao opisuje odbycie bezprawnego (pozamałżeńskiego) stosunku seksualnego, a pokrewny mu rzeczownik moicheia oznacza cudzołóstwo. W taki sam sposób w Biblii Hebrajskiej Bóg określał także duchowe odstępstwo człowieka od relacji z Nim samym. Oddawanie czci bożkom (posągom, obrazom i innym przedstawieniom ludzi czy zwierząt) zawsze było, jest i będzie duchowym cudzołóstwem (por. Ps 106,39). Patrz też przypis do Mt 12,39 oraz por. 1 Kor 10,20; Ap 9,20.

(*2) To niezwykle mocne stwierdzenie pozostaje ciągle prawdziwe. Cała służba Jezusa była jednym wielkim wezwaniem ludzi do okazania zaufania Bożemu Słowu (taka bowiem jest biblijna definicja wiary) i wytrwania w nim niezależnie od okoliczności. Jezus prawdziwie martwił się tym, czy w czasie, gdy ponownie przyjdzie na Ziemię (tym razem, by dokonać Sądu), znajdzie wiarę (por. Łk 18,8), to znaczy, czy wówczas ludzie będą kierowali się w życiu postawą zaufania Mu i polegania na Jego Słowie. Wiarą, w rozumieniu biblijnym, nie można bowiem nazwać przekonań religijnych bazujących na ludzkim nauczaniu lub na nadzwyczajnych objawieniach. Takie przekonania mogą co najwyżej pretendować do określeń „ślepa wiara”, „wiara naiwna”, „wiara emocjonalna”, „wiara religijno-obrzędowa” lub „fałszywa wiara”. Bóg jednak ustanowił jeden fundamentalny znak, który dla wszystkich ludzi ma być podstawowym i wystarczającym drogowskazem prowadzącym do złożenia w Nim zaufania. Znakiem tym jest śmierć i zmartwychwstanie Jezusa (por. 1 Kor 15,17). PAN nazwał go „znakiem Jonasza”, gdyż po ukrzyżowaniu przebywał we wnętrzu grobowca – jak Jonasz we wnętrzu potwora morskiego – zanim trzeciego dnia zmartwychwstał, ogłaszając swoje zwycięstwo nad śmiercią (por. Mt 12,39-41). Jezus w różny sposób powtarzał to wielokrotnie. Przestrzegał przed fałszywymi objawieniami i fałszywymi nauczycielami (por. Mt 24,4-5; Mt 24,23-28). Apostoł Paweł również zwracał uwagę wierzących na takie niebezpieczeństwo (por. 2 Kor 11,14; Ga 1,6-9), podobnie ostrzegali starotestamentowi prorocy (por. Jr 7,18; Jr 44,15-30). Przekaz Jezusa jest jednoznaczny: Jego wcielenie było ostatnim objawieniem Boga w historii ludzkości (por. Łk 21,1-18; Dz 4,8-12; Hbr 1,1-2; 2 Tm 2,5). Jego Słowo to ostateczny przekaz Prawdy Bożej (por. J 17,17), gdyż właśnie On sam jest wcielonym Bożym Słowem (por. J 1,1-4 oraz J 1,14).

Czasy ostateczne

27 maja 2024

Ef 1,3-6 (NPD)

27 maja 2024