Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 10,27 (NPD)

Będziesz miłował(*1) PANA – Boga twego – całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich sił swojego umysłu, a bliźniego(*2) swego jak siebie samego(*3).

══════════

(*1) Grecki czasownik agapao nie opisuje emocji. Tę funkcję spełniają czasowniki fileo (kochać, lubić, przyjaźnić się) i stergein (kochać, opiekować się, szanować), oraz epithymeo (pożądać czegoś z wielką namiętnością) i eran (opisujący współżycie seksualne wraz z jego emocjami – ten czasownik nie występuje w Biblii, a relacje seksualne są w niej opisywane innymi słowami i związkami frazeologicznymi). Agapao (miłować) jest w swym zasadniczym znaczeniu izolowane od emocji, gdyż jest POSTAWĄ bazującą na świadomej DECYZJI wyświadczania komuś dobra – również osobie, która na to dobro nie zasłużyła. Taki charakter ma Boża miłość objawiona w Chrystusie do ludzi. Jeśli chodzi o postawę zwrotną agapao, czyli to, co ma wyjść od człowieka i być skierowane ku Bogu, również nie powinno bazować na emocjach czy uniesieniach, które z racji swej natury są zmienne i przemijające, lecz ma być świadomą DECYZJĄ WOLI (por. J 7,17) totalnego poddania się, poświęcenia i oddania Najwyższemu. Dlatego Słowo Boże w tym kontekście mówi o postawie agape, która ma ogarniać całe serce, całą duszę i wszystkie siły umysłu człowieka.
(*2) „Bliźni” wg etymologii greckiego słowa plesion, oznacza osobę, która żyje i mieszka w pobliżu (np. sąsiada).
(*3) Por. Pwt 6,5; por. Joz 22,5; Kpł 19,18.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Łukasza 18,1-8 (NPD)

17 września 2020

Pierwszy list do Tesaloniczan 1,4-7 (NPD)

17 września 2020