List Judy 5-7 (NPD)

Chcę wam przypomnieć – choć pewnie o tym doskonale wiecie – że PAN tylko raz wyzwolił lud z niewoli w ziemi egipskiej! Drugim Jego działaniem w stosunku do ludu było wygubienie tych, którzy nie umocnili się w ufności wobec Niego i nie wytrwali w należnym Mu posłuszeństwie(*1).  Także i aniołów – którzy nie zachowali danej im funkcji i godności, lecz porzucili swoje miejsce w Niebiosach(*2) dla czynienia nieprawości – trzyma teraz w Otchłani wiecznych ciemności, skutych więzami na wielki Dzień Sądu.  Podobnie Sodomę i Gomorę, a także inne blisko nich leżące(*3) miasta, które oddawały się wynaturzonej i wyuzdanej rozwiązłości(*4), zniszczył dla przykładu ogniem swej wiekuistej sprawiedliwości(*5).

══════════

(*1) Dosł. „nie uwierzyli” – por. Lb 14,26-35. Wiara (zaufanie do Boga) jest w sposób nierozerwalny połączona z posłuszeństwem wobec Najwyższego. Brak posłuszeństwa wobec Boga oznacza brak wiary.

(*2) Chodzi o szatana wraz z pewną grupą zbuntowanych aniołów. Chociaż inne demony pozostają ciągle na wolności, to jednak o tej grupie czytamy w 2 P 2,4 oraz w Ap 20,7, że w jakimś momencie zostali przez Boga związani i wtrąceni pod strażą do piekielnej czeluści mroku. Nawet demony obawiają się tego miejsca (por. Łk 8,30-31).

(*3) Chodzi o Admę i Seboim – por. Pwt 29,22.

(*4) Słowo gr. ekporneusasai pochodzi od czasownika porneuo, od którego też pochodzi rzeczownik porneia będący źródłosłowem terminu „pornografia”.

(*5) Zob. Rdz 19. Mieszkańców Sodomy i Gomory znano z wynaturzonej rozwiązłości seksualnej. Bóg zniszczył ich, a Pismo na tym przykładzie pokazuje nie tylko to, że praktykowanie związków homoseksualnych jest odstępstwem od Bożych planów i wzorców świętości (por. Rz 1,27; 1 Kor 6,9 oraz 1 Tm 1,10), ale że każde inne trwałe odstępstwo od Boga spotka się z wiekuistą karą. Określenia porneia (wyuzdanie seksualne, pornografia) i moicheia (cudzołóstwo) w odniesieniu do spraw duchowych są w Biblii używane na opisywanie duchowej zdrady Najwyższego lub odstępstwa od Niego. Hebrajskie słowo zanah (odpowiednik gr. porneia) stosowano również do opisu małżeńskich związków mieszanych (osób wierzących z niewierzącymi w Boga JHWH). Analogiczną zasadę, że ludzie ufający Chrystusowi powinni wiązać się tylko osobami, które są ich braćmi lub siostrami w wierze, powtórzył Apostoł Paweł w 1 Kor 7,39.

 

List Judy 3-4 (NPD)

13 marca 2020

List Judy 17-19 (NPD)

13 marca 2020