Iz 43,18-19 (NPD)

Nie utknijcie jednak w myśleniu jedynie o tym, co kiedyś się wydarzyło. Nie wiążcie się nieustannym rozważaniem przeszłości. Wszystko to jest niczym wobec tego, co dopiero mam zamiar uczynić. Dokonam bowiem czegoś zupełnie nowego(*1). Uważajcie, gdyż On już niedługo wzejdzie niczym młody zakorzeniony pień(*2). Czyżbyście tego nie rozumieli? Ja wyznaczę Mu drogę przez pustkowia(*3) i sprawię, że Jego strumienie popłyną(*4) tam bez przeszkód.
══════════
(*1) Bóg wielokrotnie zapowiadał Izraelitom, że stworzy całkowicie nową jakość relacji łączącej Go z nimi. Miało to nastąpić z chwilą przyjścia Mesjasza na Ziemię. Tu właśnie mamy jedną z tych zapowiedzi. Najwyższy zaskoczył ludzi całkowicie, gdy w Chrystusie okazało się, że owym zapowiadanym Mesjaszem jest sam Bóg. On też dokonał całkowitej zmiany. W miejsce legalistycznego prawa materialnego (zewnętrznego) opartego na → Świątynnym modelu religijności (więcej na ten temat w Komentarzu NPD), wprowadził On zupełnie nowy sposób oddawania Mu czci – w duchu i w prawdzie (por. J 4,21-24). Tego wszystkiego dokonał w Chrystusie.

(*2) Por. Iz 11,10; Rz 15,12; Ap 5,5.

(*3) Por. Mt 4,1; Mk 1,3; Mk 1,13; Łk 1,80; Łk 3,4; Łk 4,2.

(*4) Por. J 7,38; 1 Kor 10,4.

Iz 41,10 (NPD)

29 września 2023

Iz 44,6b-7 (NPD)

29 września 2023