Iz 28,16-17 (NPD)

Popatrzcie! Oto umieszczam na Syjonie cenny i wybrany kamień spajający(*1). Kto Jemu zaufa, ten się nie zawiedzie(*2). W Nim jest moja prawość oraz sprawiedliwość! On będzie miarą waszego budowania! Zaś inne miejsca ratunku wzniesione na kłamstwie ulegną zniszczeniu w potokach mego gniewu! Zostaną zdruzgotane moim oburzeniem!

══════════
(*1) Dosł. „głowicę węgła”. Inni tłumaczą: „kamień węgłowy” lub „kamień węgielny”. To proroctwo z Ps 118,20 przyrównywało (w formie metafory) Mesjasza do głównego kamienia spajającego wznoszonego sklepienia. Funkcją takiego zwornika – w tradycyjnej budowli, gdy nie znano jeszcze cementu – było przenoszenie obciążeń węgła, czyli narożnika dwóch stykających się ścian lub schodzących się łuków sklepienia. Był to więc kamień, który umieszczony wysoko w łuku spajał całą budowlę, był jej zwornikiem. Z powodu największych obciążeń, jakie przenosił ów element, był on przez architekta czy konstruktora bardzo starannie dobierany i troskliwie obsadzany. W dawnych czasach na kamieniu tym często zapisywano imię twórcy budynku. Dziś, w dobie użycia betonów konstrukcyjnych, funkcja takiego zwornika budowli jest coraz częściej mało zrozumiała. Por. Mt 21,42; Mk 12,10; Łk 20,17 oraz Dz 4,11.

(*2) „… ten się nie zawiedzie”. Przekład idący za myślą oddaną w Septuagincie i NT. Literalnie w Biblii Hebrajskiej użyty jest tu zwrot „ten nie będzie musiał uciekać”, co nawiązuje do ustanowionych w Izraelu tzw. miast ucieczki, w których mogli znaleźć schronienie ludzie, którzy nieumyślnie kogoś zabili – por. Lb 35,11-28.

Iz 26,10-11 (NPD)

31 października 2023

Iz 26,19 (NPD)

31 października 2023