Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Marka 7,1-13 (NPD)

Pewnego dnia kilku faryzeuszy oraz uczonych w Piśmie przybyłych z Jerozolimy podeszło do Jezusa(*1),  ponieważ zauważyli, iż część Jego uczniów spożywa posiłki bez wcześniejszego rytualnego obmywania rąk.  Trzeba bowiem wiedzieć, że faryzeusze oraz Żydzi trzymający się tradycji przodków, niczego nie zjedzą, jeśli wcześniej nie dokonają rytualnego oczyszczenia rąk.  Po powrocie z miasta nie spoczną przy stole, dopóki nie obmyją się(*2) w specjalny sposób. Mają też wiele innych tradycji i zwyczajów, których mocno się trzymają, na przykład związanych ze specjalnym sposobem obmywania kielichów, dzbanów, pater(*3), czy miejscami, na których siadają(*4).  W związku z tym faryzeusze i uczeni w Piśmie spytali Go:

— Dlaczego Twoi uczniowie nie trzymają się tradycji przodków, lecz spożywają posiłek nie dokonując rytualnych oczyszczeń rąk(*5)?

Jezus zaś tak im odpowiedział:
— Trafnie o was obłudnikach prorokował Izajasz:
Ponieważ ten naród kieruje do mnie tylko słowa
i czci mnie jedynie swoimi wargami,
podczas gdy ich serca są daleko ode mnie,
dlatego hołd jaki mi składają
nie ma dla mnie żadnego znaczenia,
gdyż jest on tylko wyrazem tradycji, jakiej się wyuczyli(*6).
Tak właśnie jest! Kurczowo trzymacie się ludzkich tradycji jednocześnie lekceważąc Boże polecenia!

I dalej kontynuował:

— Jesteście niezwykle sprytni w uchylaniu Bożych przykazań i zastępowaniu ich własnym nauczaniem!  Na przykład Mojżesz przekazał wam polecenia Najwyższego: Szanuj(*7) swego ojca i matkę(*8), oraz: Kto by złorzeczył swemu ojcu lub matce, ma ponieść śmierć!(*9).  Wy zaś nauczacie, że człowiek ma prawo powiedzieć ojcu lub matce: „To, co miało być wsparciem dla ciebie, przekazałem w darze do skarbca świątynnego(*10)”.  W taki sposób wykręcacie sens Bożego przykazania i umacniacie ludzi w myśleniu, że mogą sami siebie zwolnić z obowiązku pomagania rodzicom.  Takim nauczaniem unieważniacie treść Bożego Słowa! A to tylko jeden przykład z wielu podobnych, których się dopuszczacie z pełną premedytacją!

══════════

(*1) W istocie Jezus nie miał domu. Będąc w Kafarnaum zatrzymywał się zwykle w domu Piotra.

(*2) Dosł. „nie zanurzą się (gr. baptidzo)”.

(*3) Patera – specjalne płaskie naczynie służące do podawania pokarmów. W tamtych czasach często było wyrabiane z miedzi.

(*4) Religijni Żydzi bardzo zwracali uwagę, by nie siadać na miejscach, na których wcześniej siedziała kobieta w czasie menstruacji. Takie miejsce bowiem, wg ich tradycji, stawało się nieczyste.

(*5) „Nieczyste ręce” nie oznaczało brudnych rąk w sensie fizycznym

(*6) Iz 29,13. Por. także Ps 78,36-37.

(*7) Znaczenie hebrajskiego słowa kabad („szanuj”) miało dużą pojemność znaczeniową począwszy od „czcij”, przez: „miej w poważaniu”, „oddaj honor”, kończąc na „zadbaj o” i „wspieraj”.

(*8) Wj 20,12; Pwt 5,16.

(*9) Wj 21,17; Kpł 20,9; Prz 28,24.

(*10) Aram. Korban (Korbonas) – Józef Flawiusz w swojej Wojnie żydowskiej (księga II, rozdz. 9,4) oraz w Dawnych dziejach Izraela (księga XVIII, rozdz. 3,2) wspomina o Korbanie jako skarbie świątynnym, który został naruszony przez Piłata na cele budowy akweduktu.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Marka 6,1-5 (NPD)

20 sierpnia 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Marka 7,14-22 (NPD)

20 sierpnia 2019