Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 9,1-5 (NPD)

Gdy innym razem Jezus natknął się człowieka niewidomego od urodzenia, uczniowie zapytali:

— Nauczycielu(*1), powiedz nam czyj grzech jest powodem ślepoty tego człowieka – jego czy jego rodziców?(*2).

Jezus tak im to wyjaśnił:

— Ta ślepota nie jest skutkiem jego grzechu ani jego rodziców(*3). Takie rzeczy zdarzają się, a my wykorzystajmy ją, by na tym przykładzie ujawniła się chwała Bożego dzieła zbawienia. Dopóki jest na to czas(*4) czyńmy wszystko, co zaplanował(*5) Ten, który mnie posłał. Kiedy bowiem kogoś już ogarnie mrok śmierci(*6), nic więcej w jego sprawie nie będzie można uczynić(*7).  Z tego właśnie względu przyszedłem na ten świat, aby tutaj stać się Światłością(*8) dla wszystkich, którzy tkwią w duchowej ciemności!

══════════

(*1) Dosł. Rabbi.

(*2) Uczniowie odnoszą się tu do pewnego poglądu, jaki królował w żydowskim myśleniu, a który mówił, że każda choroba, kalectwo czy nieszczęście są karą za grzech konkretnego człowieka lub jego rodziców. Przekonanie to wyrosło z niewłaściwej interpretacji tekstów ST (np. Wj 20,5; Wj 34,7; Lb 14,18; Ps 109,14 czy Iz 65,6-7). Po raz kolejny Jezus prostuje fałszywe ludzkie przekonania. Ludzie przed Bogiem odpowiadają tylko za swoje własne serce i czyny (por. Rz 14,12).

(*3) Jezus zdecydowanie obala wspomniany pogląd żydowski, do którego obecnie mocno nawiązują głosiciele „ewangelii zdrowia, sukcesu i dobrobytu”.

(*4) Dosł. „póki jest dzień”.

(*5) Boży plan zbawienia został w postaci skondensowanej opisany w Ef 1-2.

(*6) W oryginale Jezus użył słowa „noc” w sensie przenośnym – jako symbolu fizycznej śmierci.

(*7) Dosł. „uczynić czegokolwiek”. Wszelkie decyzje, które skutkują wieczną Śmiercią lub udziałem w wiecznym Bożym Życiu, zapadają podczas życia człowieka. Po śmierci fizycznej nie ma już możliwości zmiany statusu wiecznego przeznaczenia. Żadne pośmiertne obrzędy nie są w stanie zmienić duchowej sytuacji zmarłego. W wieczności osobę tę czeka to, co wynika z Bożego planu. Jeśli ktoś odszedł trwając w osobistej relacji z Chrystusem, otrzyma dział w Królestwie Bożym. Jeśli ktoś umarł nie będąc w takim związku, czeka go wieczne potępienie. Dlatego tak ważne jest TU i TERAZ głoszenie Dobrej Wiadomości o ratunku, który jest W CHRYSTUSIE.

(*8) Por. J 1,9. Misję bycia światłością dla świata Jezus przekazał później swoim uczniom (por. Mt 5,14).

List Judy 24-25 (NPD)

16 stycznia 2019

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 4,21-24 (NPD)

16 stycznia 2019