Apokalipsa w relacji Jana 22,12-15 (NPD)

— Przyjdę niespodziewanie i przyniosę ze sobą stosowną zapłatę. Z niej udzielę każdemu według tego, czyje dzieła pełnił w doczesnym życiu(*1). JA JESTEM Alfa i Omega, to znaczy Początek i Koniec – Źródło i Finał(*2) wszystkiego. Zapisz to, że prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni(*3) będą tylko ci, którzy w mojej krwi wyprali swe zbrukane szaty(*4). Tylko oni otrzymają prawo dostępu do Drzewa Życia i prawo wejścia do Miasta Świętego. Natomiast nędznicy(*5) wszelkiego rodzaju – ludzie, którzy trwają w uprawianiu magii(*6), odstępują ode mnie i nurzają się w pornografii oraz swawoli seksualnej(*7) – pozostaną na zewnątrz, w ognistym jeziorze płonącej siarki. Do niego trafią również ci, którzy nie stronili od mordu(*8) ani od tego, co jest bałwochwalstwem(*9), a także ludzie, którzy tak umiłowali kłamstwo(*10), że trwali w nim do końca(*11).

══════════

(*1) Werset rzuca więcej światła na charakter Sądu Ostatecznego. W perspektywie całego NT jawi się on jako wydarzenie dwuetapowe. Pierwszym etapem będzie rozstrzygnięcie, kto jest zbawiony (Ap 20,11-15). To dokona się na podstawie zapisów w Chrystusowej Księdze Życia. Drugim etapem będzie osądzenie dzieł (czynów, dokonań – gr. ergon), w które dana osoba była zaangażowana. W tym czasie zapadną decyzje nt. wymiaru kary dla tych, którzy pójdą na wieczne potępienie (por. Mt 10,15 oraz Mt 11,24), a także zróżnicowania nagród dla tych, którzy wejdą do Bożej chwały (por. 1 Kor 3,15).

(*2) Gr. Arche (Początek) i Telos (Koniec). Arche nie oznacza pierwszego elementu w ciągu, lecz opisuje Źródło wszystkich rzeczy (por. J 1,1). Podobnie i Telos nie oznacza jakiegoś ostatniego elementu ciągu, lecz docelową doskonałość (por. także Ap 1,8 oraz Iz 44,6).

(*3) Gr. makarios.

(*4) Por. Iz 64,5 oraz Ap 7,14.

(*5) Dosł. „psy”. W czasach biblijnych psy nie miały tak wysokiego statusu domowego jak dziś w kulturze Zachodu. Wszystkim kojarzyły się z czymś nędznym i niechlubnym. Zwykle krążyły one przy ludziach jako wygłodzone i nędzne stworzenia, a czasami zbierały się w niebezpieczne stada i watahy. Roznosiły wściekliznę i karmiły się czymkolwiek, nawet ludzkimi zwłokami. W świecie żydowskim ich nieczystość (w sensie rytualnym) porównywano z nieczystością świń.

(*6) Gr. farmakos. Magia i czarnoksięstwo od zawsze kojarzyły się z przygotowywaniem tajemnych mikstur i trucizn. Od tego słowa pochodzi współczesny termin „farmacja”.

(*7) Gr. pornos.

(*8) Zgodnie z tym, co powiedział Jezus w Mt 5,21-22, do tej kategorii należą nie tylko ludzie, którzy odbierają innym życie, ale także ci, którzy trwają w gniewie, w nieprzebaczeniu albo przeklinają innych.

(*9) Por. 1 Kor 9,9; Ef 5,5; Kol 3,5.

(*10) Kłamstwo jest tu przedstawione jako opozycja do prawdy, a w szczególności sprzeciw wobec wcielonej Prawdy, którą jest Jezus (por. J 14,6). Głównym opozycjonistą Prawdy i ojcem wszelkiego kłamstwa jest szatan (por. J 8,44).

(*11) Mowa o ludziach, którzy wybrali poleganie na innych źródłach autorytetu niż Boże Słowo. Wszystko, co przekracza zakres Bożego Słowa, jest kłamstwem – podszeptem sił ciemności.

Apokalipsa w relacji Jana 22,17 (NPD)

6 kwietnia 2021

Księga Koheleta 10,13 (NPD)

6 kwietnia 2021