Apokalipsa w relacji Jana 21,6-8 (NPD)

— Tak się stanie(*1), ponieważ to JA JESTEM Alfą i Omegą, to znaczy Początkiem i Końcem – Źródłem i Doskonałym Finałem wszystkiego(*2). Temu, który odczuwa duchowe pragnienie, dam darmo pić ze Źródła Życia(*3), zaś ten, kto okaże się zwycięzcą(*4) nad własnymi słabościami i pokusami grzechu, otrzyma dziedzictwo z moich rąk. Ja będę mu Bogiem, a on będzie mi synem(*5). Lecz wszyscy, którzy okażą się tchórzami(*6), wszyscy niewierzący, a także trwający w obrzydliwościach(*7), jakimi są morderstwa i wyuzdanie seksualne oraz pornografia(*8); wszyscy, którzy okażą się zaangażowani w magię(*9), trwający w bałwochwalstwie(*10) i w różnorodny sposób zwodzący(*11) innych – wszyscy oni jako wieczne dziedzictwo otrzymają udział w ognistym jeziorze płonącej siarki. Na tym będzie polegać druga Śmierć – ta wieczna!  

══════════

(*1) W oryginale jest to jedno słowo gr. gegonan! (od gr. ginomai) – „stawać się!”. Język polski nie oddaje istoty i znaczenia tego słowa, które należy rozumieć jako „rozpoczęcie czegoś nowego co do jakości, a nie co do formy”, „powstanie zupełnie nowej rzeczywistości” – stąd w przekładzie dynamicznym rozwinięcie tego terminu. Chociaż w oryginale słowo to zostało użyte w czasie przeszłym, to jednak w drugiej części zdania jest zastosowany czas przyszły. Redakcja NPD dopasowała więc formę następstwa czasów do komunikatywności języka polskiego, odnosząc gramatycznie opis drugiego, zapowiadanego stworzenia do pierwszego z Rdz 1.

(*2) Gr. Arche (Początek) i Telos (Koniec). Arche nie oznacza pierwszego elementu w ciągu, lecz opisuje Źródło wszystkich rzeczy (por. J 1,1). Podobnie i Telos nie oznacza jakiegoś ostatniego elementu ciągu, lecz docelową doskonałość (por. także Ap 1,8 oraz Iz 44,6).

(*3) Por. J 4,14; J 7,37-39 oraz Ap 22,1.

(*4) Dosł. „zwyciężający” – por. przypis do Ap 2,7.

(*5) Cytat ten nawiązuje do 2 Sm 7,14, gdzie użyte zostało słowo „Ojciec” (hebr. Abba). Jezus, ujawniając charakter Boga, bardzo silnie podkreślał kwestię wiekuistego Ojcostwa, a ucząc uczniów modlitwy, wskazał, iż powinni zwracać się do Boga, mówiąc Abba. Tu odkrywa nam kolejną tajemnicę, iż to On sam okaże się Ojcem dla wierzących, którzy duchowo są Jego dziećmi.

(*6) Być może chodzi tu o osoby, które nie poszły za Chrystusem z lęku przed prześladowaniami, lub te, które w tej drodze nie wytrwały, przechodząc próby i doświadczenia.

(*7) Ciekawe jest to, że ludzie niewierzący wymienieni są tu jako osobna kategoria. To może świadczyć o tym, iż osobami „trwającymi w obrzydliwościach” mogą być ci, którzy zeszli z drogi PANA i wrócili do swego dawnego stylu życia (por. 2 P 2,22).

(*8) Wyrażenie „wyuzdanie seksualne oraz pornografia” jest ekwiwalentem dynamicznym gr. słowa porneia.

(*9) Gr. farmakois  (liczna mnoga od farmakos). Magia i czarnoksięstwo od zawsze kojarzyły się z przygotowywaniem tajemnych mikstur i trucizn. Od słowa gr. farmakos pochodzi współczesny termin „farmacja”.

(*10) Zgodnie z Kol 3,5 bałwochwalstwem jest nie tylko oddawanie czci martwym posągom czy obrazom, ale także chciwość serca.

(*11) Dosł. „zwodziciele” – gr. pseudes. Chodzi o tych, którzy swoimi kłamstwami, półprawdami i niedomówieniami przekazują innym pseudoprawdy.

Życzenia wielkanocne

3 kwietnia 2021

Chrystologiczne konsekwencje przymierza Boga z Mojżeszem – Wj 23,13-26 w zestawieniu z Wj 34,4-14 (NPD).

3 kwietnia 2021