Apokalipsa w relacji Jana 22,12-15 (NPD)

Na koniec dobiegły mnie jeszcze takie słowa:

— Przyjdę niespodziewanie(*1) i stosowną zapłatę przyniosę ze sobą. Z niej udzielę według tego, kto czyje dzieła pełnił w swoim ziemskim życiu(*2). JA JESTEM Alfa i Omega, to znaczy Początek i Koniec – Źródło i Finał(*3) wszystkiego. Zapisz to, że szczęścia dostąpią tylko ci, którzy w mojej krwi wyprali swe zbrukane szaty(*4). Tylko oni otrzymają prawo dostępu do Drzewa Życia i prawo wejścia przez bramę do Społeczności ze mną. Zaś wszelkiego rodzaju nędznicy(*5) oraz ci, którzy trwają w uprawianiu magii(*6), ci, którzy ciągle nurzają się w pornografii i swawoli seksualnej(*7), nie wejdą(*8) do tej Społeczności. Oni zostaną zanurzeni w ogień jeziora płonącej siarki. Tam trafią również ci, którzy nie stronili od mordu(*9), ani od tego, co jest bałwochwalstwem(*10) oraz ci wszyscy, którzy tak bardzo umiłowali kłamstwo(*11), że do końca trwali w tym, co nasączyło ich serca(*12).

————-

(*1) Niektórzy tłumaczą „wkrótce”, lecz słowo tachy niesie w sobie znaczenie czegoś, co samo w sobie wydarza się na przestrzeni krótkiego odcinku czasu, a niekoniecznie w niedługiej perspektywie czy też w bliskiej przyszłości. Por. także Mt 24,27; Mt 24,42-44; Mk 13,35-36; Łk 12,39-40; 1 Tes 5,1-4; 2 P 3,8-10; Ap 1,1; Ap 3,3; Ap 22,7; Ap 22,20.

(*2) Werset ten rzuca więcej światła na charakter Sądu Ostatecznego. W perspektywie całego NT jawi się on jako wydarzenie dwuetapowe. Pierwszą częścią będzie rozstrzygnięcie kto jest zbawiony (Ap 20,11-15). To dokona się na podstawie zapisów z Chrystusowej Księgi Życia. Drugim etapem będzie osądzenie dzieł (czynów, dokonań – gr. ergon), w które dana osoba była zaangażowana. W tym czasie zapadną decyzje o zróżnicowaniu kary pomiędzy tymi, którzy pójdą na wieczne potępienie (por. Mt 10,15 oraz Mt 11,24), a także o zróżnicowani nagród pomiędzy tymi, którzy wejdą do Bożej chwały (por. 1 Kor 3,15).

(*3) Gr. Arche (Początek) i Telos (Koniec). Arche nie oznacza pierwszego elementu w ciągu, lecz opisuje Źródło wszystkich rzeczy. (por. J 1,1). Podobnie i Telos nie oznacza jakiegoś ostatniego elementu ciągu, lecz docelową doskonałość. Por. także Ap 1,8 oraz Iz 44,6.

(*4) Por. Iz 64,5 oraz Ap 7,14.

(*5) Dosł. „psy”. W czasach biblijnych psy nie miały tak wysokiego statusu domowego jak dziś w państwach Zachodu. Wszystkim kojarzyły się z czymś nędznym i niechlubnym. Zwykle krążyły one przy ludziach jako wygłodzone i nędzne stworzenia, czasami zbierając się w niebezpieczne stada i watahy. Roznosiły wściekliznę i były gotowe karmić się czymkolwiek, nawet ludzkimi zwłokami. W świecie żydowskim ich nieczystość (w sensie rytualnym) była porównywalna z nieczystością świń.

(*6) Gr. farmakos. Magia i czarnoksięstwo od zawsze kojarzyły się z przygotowywaniem tajemnych mikstur i trucizn.

(*7) Gr. pornos.

(*8) Dosł. „pozostaną na zewnątrz”.

(*9) Zgodnie z tym, co powiedział Jezus w Mt 5,21-22, do tej kategorii należą nie tylko ci ludzie, którzy odbierają innym życie, ale także ci, którzy trwają w gniewie, w nieprzebaczeniu albo przeklinają innych.

(*10) Por. 1 Kor 9,9; Ef 5,5; Kol 3,5.

(*11) Kłamstwo jest tu przedstawione jako opozycja do prawdy, a w szczególności sprzeciw wobec wcielonej Prawdy, którą jest Jezus (J 14,6). Głównym opozycjonistą Prawdy i ojcem wszelkiego kłamstwa jest szatan (J 8,44).

(*12) Jest tu mowa o ludziach, którzy wybrali poleganie na innych źródłach i autorytetach niż Boże Słowo. Wszystko, co przekracza zakres Bożego Słowa jest kłamstwem – podszeptem sił ciemności.

Apokalipsa w relacji Jana 5 (NPD)

14 czerwca 2020

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 4,1-4 (NPD)

14 czerwca 2020