2 List do Koryntian 10,4-6 (NPD)

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie, która jest naszym orężem, nie pochodzi bowiem z tego świata, lecz jest Bożą mocą(*1) zdolną do niszczenia duchowych warowni i zwyciężania wszelkich ludzkich knowań.  Ona również dysponuje potęgą potrzebną do poskromienia wszelkiej pychy(*2), która z wyniosłością przeciwstawia się osobistemu poznaniu Boga. Tylko ona może skutecznie zapanować nad wszelkimi ludzkimi myślami, przekonaniami, ideami czy poglądami i poddać je w posłuszeństwo Chrystusowi. Dlatego będąc oddany głoszeniu Dobrej Wiadomości o ratunku w Chrystusie mam gotowość otwartego karcenia wszelkiego pojawiającego się między wami zła. I będę czynił to tak długo, aż wasze poddanie Chrystusowi osiągnie w końcu pełną dojrzałość(*3).

══════════

(*1) Por. Rz 1,16.

(*2) Użyty tu grecki termin hypsoma, można rozumieć jako czyjąś osobistą wyniosłość, butę lub pychę, ewentualnie jako jakąś władzę, zarówno ziemską czy duchową.

(*3) Paweł powraca do myśli z 2 Kor 1,24 wyrażającej pogląd, że proces ewangelizacji kończy się dopiero wtedy, gdy myślenie danej osoby zmieni się pod wpływem Bożego Słowa w tak radykalny sposób, iż będzie to miało wpływ na jej kulturę życia, sposób podejmowania decyzji i stosunek do otaczającego świata (por. 2 P 1,12-15).

2 List do Koryntian 9,10-11 (NPD)

13 października 2018

2 List do Koryntian 10,17-18 (NPD)

13 października 2018