Pierwszy list do Tymoteusza 5,3-8 (NPD)

Samotne kobiety(*1) wspomagaj, ale tylko te, które są ubogie i nie mają krewnych.  Jeśli bowiem któraś z nich ma dzieci lub wnuki, to niech one – w pierwszej kolejności – uczą się, jak szanować rodzinę i z głębi serca odwdzięczać się swoim mamom i babciom. Takie postępowanie jest bowiem miłe Bogu.  Natomiast spośród tych, które są całkowicie samotne, na listę wsparcia wpisuj jedynie te, o których wiesz, że całą swą nadzieję złożyły w Bogu, a teraz – dniem i nocą – są zaangażowane w dzieło PAŃSKIE i trwają w modlitwach i błaganiach.  Te zaś, które tęsknią za życiowymi rozkoszami, traktuj jako duchowo martwe.  Wszyst­kim zaś kobietom nakazuj, aby były nienaganne!  Każda bowiem, która nie troszczy się o rodzinę, a zwłaszcza o domowników, jasno pokazuje, iż odstąpiła od wiary i stała się gorsza nawet od niewierzących!(*2).

══════════

(*1) Gr. chera – inni tłumaczą „wdowa”. Jednak jest wiele świadectw w greckiej literaturze pozabiblijnej, że słowo to oznacza samotną, ubogą kobietę. Termin ten jest derywatem od rdzenia chao, który mówi o rozwartej czeluści, a gr. chasma oznacza „otwierać usta [z głodu]”. To skojarzenie sugeruje, że chodzi o ubogie, samotne kobiety, które albo owdowiały, albo zostały porzucone przez mężów (otrzymały list rozwodowy) i nie mając wsparcia rodziny znajdowały się na najniższym poziomie drabiny społecznej. W kulturze bliskowschodniej kobiety, które znalazły się w jednej z takich sytuacji, a nie chciały się prostytuować, były w zasadzie pozbawione środków do życia. Mogły jeszcze żebrać, ale znając pogardliwy stosunek mężczyzn do kobiet w tamtym czasie, nie miały specjalnie na co liczyć.

(*2) Werset ten jest umieszczony w środku wypowiedzi Pawła na temat kobiet. I choć kontekstualnie odnosi się przede wszystkim do nich, to jednak wyraża również pewną generalną Bożą prawdę, która dotyczy każdego człowieka.

 

Pierwszy list do Tymoteusza 4,7-11 (NPD)

27 września 2020

List do Tytusa 2,3-5 (NPD)

27 września 2020