1 List do Tymoteusza 2,5 (NPD)

Bóg jest tylko jeden, i jeden też Pośrednik(*1) między Bogiem a ludźmi – ten, w którego człowieczym ciele On sam siebie objawił(*2) – Chrystus Jezus(*3).

————-

(*1) Por. Ga 3,20. Powiązanie tych dwóch wypowiedzi Pawła wyraźnie pokazuje, że nie miał on żadnej wątpliwości co do tego, że Jezus z Nazaretu miał jednocześnie w pełni Boską i ludzką naturę.

(*2) Frazę ANTHROPOS CHRISTOS IESUS inni tłumaczą quasi-dosłownie: „Człowiek: Chrystus Jezus”. Prawdziwy dosłowny przekład powinien jednak brzmieć: „człowiek namaszczony – Jezus”. Jednak biorąc pod uwagę szerszy kontekst nauczania Apostoła Pawła, wiemy, iż chodziło mu o to, że jedynym pośrednikiem do Boga jest Jezus Chrystus (por. Ga 3,20), w którego ciele Bóg sam objawił się na Ziemi. Tego samego nauczał Apostoł Jan w swoich pismach.

(*3) Por. Ga 3,20 oraz Dz 4,12.

List do Kolosan 1,9-10 (NPD)

22 lipca 2020

Księga Malachiasza 2,10-16 (NPD)

22 lipca 2020