1 List Piotra 5,1-11 (NPD)

A dla tych, którzy wam przewodzą, mam osobne przesłanie. Jako ten, który pełni funkcję podobną do waszej, a dodatkowo świadek męki Chrystusa oraz współoczekujący chwały, jaka ma się objawić(*1), gorąco was zachęcam: paście powierzone wam stado Boże(*2), doglądając go nie pod przymusem, ale z chęcią, po Bożemu; nie z uwagi na materialne korzyści, co byłoby waszą hańbą, lecz z całym oddaniem. Nie zachowujcie się jak władcy panujący nad poddanymi, lecz niech każdy z was będzie wzorem dla swojego stada. A wówczas, gdy ponownie pojawi się Jezus – nasz Arcypasterz(*3), otrzymacie od Niego to, co nie marnieje – Boży wieniec chwały. Zaś wy, którzy jesteście zwykłymi(*4) członkami społeczności, podporządko­wujcie się tym, którzy wam przewodzą. Wszyscy razem w pokorze postępujcie wobec siebie, gdyż

Bóg odwraca się od pysznych,
lecz pokornych otacza swoją łaskawością(*5).

Uniżcie się zatem pod mocną ręką Boga, aby On, wywyższył was w stosownym czasie. Każdą swoją troskę przerzućcie na PANA, gdyż On jest Tym, który troszczy się o was(*6). Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Wasz przeciwnik, diabeł(*7), krąży bowiem niczym lew ryczący, szukając, kogo by tu pożreć. Silną wiarą przeciwstawcie się jemu! Pamiętajcie, że na całym świecie podobne doświadczenia spadają na wszystkich braci i siostry w wierze. A łaskawy Bóg, który w Chrystusie powołał was do swej wiecznej chwały, spożytkuje ten krótki czas waszego doczesnego cierpienia do przysposobienia was do oczekiwanej przez Niego doskona­ło­ści, dla waszego utwierdze­nia, umocnienia i ugruntowania w wierze. On dokona tego swą odwieczną mocą. Amen!

============

(*1) Apostoł pisze o chwale, która – przy powtórnym przyjściu Chrystusa – obejmie dziedziców (gr. hyios) Boga (por. 1 J 3,2).

(*2) Metafora opisująca lokalną społeczność wierzących.

(*3) Określenie odnoszące się do Jezusa. Podobnie jak określenia: „Arcykapłan” (Hbr 4,14) oraz „jedyny Pośrednik” (1 Tm 2,5).

(*4) Dosł. „młodsi” (symbolicznie: mniej znaczący) w porównaniu do presbyteros (starsi, zwierzchnicy).

(*5) Por. Prz 3,34. Zauważmy, że Bóg nie okazuje swojej łaskawości wszystkim, choć wielu tak myśli. Dla wszystkich Bóg jest dobry, ale swoją łaskawość okazuje tylko pokornym (por. także Jk 4,6).

(*6) Analogiczna myśl zawarta jest w Ps 55,23.

(*7) Gr. diabolos znaczy dokładnie „oskarżyciel”. W swej funkcji jest ono przeciwstawne słowu parakletos, które z kolei oznacza obrońcę w sądzie. Słowem Parakletos jest określany zarówno sam Jezus (J 14,16), jak i Jego Duch Uświęcenia (J 15,26).

1 List Piotra 4,12-17 (NPD)

18 kwietnia 2020

2 List Piotra 1,16-21 (NPD)

18 kwietnia 2020