1 List Piotra 3,13-16 (NPD)

Bo oczy PANA strzegą ludzi prawych,
a Jego uszy słyszą ich wołania.
On gniewne oblicze przeciw złym kieruje(*1)
i tym, którzy mają zamiar was krzywdzić.

Lecz jeśli będziecie gorliwi w tym, co jest dobre, to nawet jeżeli doświadczycie cierpienia z uwagi na waszą prawość(*2), bądźcie szczęśliwi i nie bójcie się ich gróźb. Nie pozwólcie nikomu zastraszyć się ani zmącić w sobie jasnego myślenia(*3), lecz trwajcie w Chrystusie, PANU. Jego tylko miejcie w swych sercach za Świętego(*4). I w każdej chwili bądźcie gotowi do uzasadnienia i obrony tej nadziei, która jest w was. Pamiętajcie jednak, by zawsze czynić to z łagodnością i Bożą bojaźnią, zachowując czyste sumienie, aby osoba was szkalująca, widząc wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznała zawstydzenia właśnie w tym, o co was oskarża.

 

————

(*1) Ps 34,13-17.

(*2) Prawość oznacza tu życie według wzoru Chrystusa.

(*3) Por. Iz 8,12. Tu i dalej Apostoł użył słów proroka Izajasza zmieniając jedynie liczbę pojedynczą na mnogą.

(*4) Por. Iz 8,13b. Słowa zdania poprzedniego tzn. Iz 8,13a odnoszą się do PANA Zastępów (hebr. JHWH Cewaot). Każdy Żyd nie miał najmniejszej wątpliwości, jaką treść niesie takie określenie. Świętym był w Izraelu nazywany tylko Bóg Jedyny – JHWH. Użycie tego określenia przez Piotra wobec Jezusa wskazuje na Chrystusa, jako wcielonego Boga JHWH.

 

1 List Piotra 3,7 (NPD)

14 kwietnia 2020

1 List Piotra 4,1-7 (NPD)

14 kwietnia 2020