1 List Piotra 1,13-17 (NPD)

Dlatego dyscyplinujcie swoje umysły! Każdą sprawę rozważajcie stosując trzeźwe myślenie! W dojrzały sposób umacniajcie się w nadziei, którą przyniosła wam Boża łaskawość objawiona w Jezusie Chrystusie. Jako posłuszne dzieci(*1) Boże, nawet nie myślcie o powrocie do tego, kim byliście, zanim w osobisty sposób poznaliście Boga. Nie ulegajcie swym dawniejszym żądzom, lecz na wzór Świętego, który was powołał, stańcie się – w całym swym postępowaniu – święci! Napisane jest przecież: „Stawajcie się święci, ponieważ JA JESTEM(*2) Święty”(*3). A jeśli Ojcem nazywacie Tego, który nie daje się zwodzić pozorom, lecz każdego ocenia na podstawie tego, jak dany człowiek faktycznie postępuje(*4), to już teraz – w obecnym czasie – umacniajcie się w Bożej bojaźni.

————-

(*1) Gr. tekna. Przeciwieństwo synów buntu, o których Apostoł Paweł wspomina w Ef 2,2. Słowo tekna stosowano do opisu noworodków i małych dzieci, a nie do potomków zdolnych do dziedziczenia (hyios), którzy pozytywnie przeszli już proces wychowawczy paideia.

(*2) Ciekawa gra słów. JA JESTEM jest tłumaczeniem hebrajskiego imienia, JHWH, jaki przedstawił się Bóg Mojżeszowi. Por. Kpł 11,44; Kpł 19,2; Kpł 20,7; Kpł 20,26. Gdy Jezus użył tego zwrotu w odniesieniu do siebie (J 8,24; J 8,28; J 8,58), wskazując, że jest jednością z Ojcem (J 10,31), przywódcy religijni byli gotowi Go ukamienować. Rozumieli więc dokładnie, o czym On mówił.

(*3) Jest to skrócona wersja zapisu Kpł 19,2. Na uwagę zasługuje fakt, że Bóg nie stawia człowiekowi nierealistycznego zadania bycia Świętym jak On sam. Taka świętość nie jest dostępna dla nikogo poza Najwyższym. Bóg wzywa ludzi do prostej, realnej świętości, tzn. do codziennego unikania grzechu z uwagi na to, że On jest Święty. Chodzi więc o podążanie ku Bogu śladami Jezusa.

(*4) Por. Łk 6,44; Ga 5,16-26; 1 J 1,5-6.

Psalm 91 (NPD)

3 kwietnia 2020

1 List Piotra 1,18-21 (NPD)

3 kwietnia 2020