Kol 3,1-4 (NPD)

Ale wy, jeśli rzeczywiście zostaliście w Chrystusie podniesieni do nowego Życia, dążcie świadomie do tego, co jest w górze, do tej lepszej i wyższej rzeczywistości, w której Chrystus zasiada w pełni chwały i potęgi Boskiego Majestatu(*1). Koncentrujcie się na tym, co jest w Niebiosach, a nie na tym, co na Ziemi, bo przecież w Jezusie zdecydowaliście się być martwymi(*2) dla spraw tego świata, a wasz nowy rodzaj życia(*3) wraz z Chrystusem w szczególny sposób(*4) został związany z Bogiem. Kiedy więc Chrystus – Ten, który jest waszym Życiem – objawi się w pełni swojej chwały, wówczas i wy zostaniecie postawieni w blasku Jego Majestatu.

══════════
(*1) Por. Ps 110,1. Zasiadanie (bycie) „po prawicy” jest hebrajskim idiomem posiadania pełnej władzy i potęgi.

(*2) Inni tłumaczą „jesteście martwi”, powołując się na użycie czasownika apothnesko w aoryście. Co prawda aoryst wyraża czynność dokonaną, ale nie oznacza, że była to czynność momentalna i zakończona. Z semantycznego punktu widzenia aoryst może być ingresywny (czynność rozpoczęta, ale niekoniecznie zakończona), semelfaktywny (czynność została wykonana raz, ale mogła trwać długi czas) oraz terminatywny (podkreślający, że końcowy etap czynności został zakończony). Aoryst używany w NT służy także wyrażaniu spostrzeżeń ogólnych i czynności ponadczasowych (aoryst gnomiczny). Np. czasownik „mówić” w aoryście niekoniecznie znaczy „powiedział”, może również znaczyć „zaczął mówić”. W komentowanym wersecie mamy do czynienia z aorystem ingresywnym (podkreślającym początek), co potwierdza również werset 5, w którym Apostoł użył słowa nekroo („uśmiercać”) także w aoryście, ale w trybie rozkazującym, podkreślając w ten sposób kontynuację rozpoczętego kiedyś procesu uśmiercania starej, grzesznej natury.

(*3) Gr. Dzoe jest określeniem istnienia (Życia) w Bożej rzeczywistości, w odróżnieniu od słowa bios, które oznacza funkcjonowanie w ludzkim, ziemskim wymiarze istnienia.

(*4) „(…) w szczególny sposób” – dynamiczny ekwiwalent słowa gr. krypto. Chodzi o tajemnicze (zaszyfrowane, enkryptowane) dla ludzkiej istoty związanie z Bogiem, które ma miejsce, gdy człowiek zanurza się duchowo w Chrystusa.

Otchłań (Hades, Szeol)

22 kwietnia 2024

Przebaczenie

22 kwietnia 2024