Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Jana 3,16 (NPD)

Bóg tylko w jeden sposób(*1) okazał światu swoje zmiłowanie(*2) – dając za grzech tego świata swego Jedynego Prawo­witego Syna(*3), aby każdy, kto trwa w ufności do Niego(*4), nie zginął, lecz otrzymał odwieczne i nieskończone Życie(*5).

—————-

(*1) Por. J 14,23 oraz Dz 4,12.

(*2) Użyty w tym miejscu czasownik agapao (miłość, umiłowanie, zmiłowanie) nie koncentruje się na stronie emocjonalnej (którą wyraża inny grecki czasownik – fileo), ale mówi o postawie wyświadczenia dobra komuś, kto zupełnie na to dobro nie zasługuje. Ponieważ czasownik agapao nie jest nośnikiem wyrażającym ciepło czy emocjonalną bliskości, to z komentowanego tekstu wnioskujemy – wbrew temu, co głosi wielu kaznodziejów – że Bóg nie jest zakochany w tym doczesnym grzesznym świecie (por. J 17,9), który trwa w grzechu i ciągłym buncie przeciw Niemu. Jest wręcz przeciwnie. Nad światem tym ciąży gniew Boży. Jednak Najwyższy, w swoim miłosierdziu, zdecydował się dać temu światu szansę ucieczki spod tego gniewu. Tą drogą ratunku jest Jezus Chrystus i tylko On (por. J 14,6, Dz 4,12). Kaznodzieje głoszący rzekome rozmiłowanie Boga w tym świecie zdają się zapominać o Bożej świętości i sprawiedliwości oraz o tym, że Bóg nie tylko nienawidzi grzechu, ale także i tych, którzy ten grzech popełniają (por. Ps 5,5-6). Pogląd ten nie jest popularny w świetle współczesnej psychologii, ale całkowicie prawdziwy w świetle przekazu biblijnego. Ważne też jest zauważenie, że słowo to użyte jest w aoryście w indicativie, co oznacza, że była to jedno dokonane i zamknięte działanie w przeszłości.

(*3) Gr. Monogenes (por. J 16,27 a także Hbr 11,17, który to fragment lepiej wyjaśnia znaczenie słowa gr. monogenes).

(*4) „(…) trwa w ufności do Niego” Dosł. „trwa w wierze”. Chodzi o aktywną postawę zaufania, a nie o jakąś jedną decyzję w przeszłości, choćby nawet była najgłębsza i najbardziej radykalna. Jeśli postawa człowieka wobec do Boga nie ma znamion żywej wiary, jakimi są miłość i posłuszeństwo Bożemu Słowu, lecz jest jedynie zwykłym intelektualnym przekonaniem, któremu nie towarzyszy miłość i posłuszeństwo, to taka postawa jest w Biblii nazywana niewiarą.

(*5) Ten werset, w brzmieniu proponowanym przez wiele popularnych przekładów Biblii, stoi w bezpośredniej sprzeczności z Mt 16,24-26; Mk 4,19; Łk 9,25; Rz 12,2; Ef 2,2; 2 Tm 4,10; Jk 4,4; 1 J 2,15; Ap 3,4 a także z wieloma innymi fragmentami Bożego Słowa. Niestety, te popularne (aczkolwiek nieudane) przekłady J 3,16 nie odzwierciedlają gramatyki greckiej szczególnie w zakresie właściwego przekładu czasów poszczególnych czasowników użytych w tym zdaniu. W NPD usunięto ten mankament translatorski. Więcej w Komentarzu NPD → J 3,16 – Aspekty tłumaczeniowe i znaczeniowe.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 9,9-13 (NPD)

18 maja 2020

Nagrania audio NPD

18 maja 2020