List do Galatów 3,9-14 (NPD)

A zatem tylko ci, którzy jak Abraham w Bogu złożyli swoje zaufanie, dostępują udziału w błogosławieństwie, które otrzymał Abraham. Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na przepisach Prawa Mojżeszowego ciąży przekleństwo. Napisano bowiem: Przeklęty jest każdy, kto nie wypełni wszystkiego, co zostało zapisane w Księdze Prawa(*1). A skoro nie jesteśmy w stanie wypełnić całego Prawa w sposób pełny i całkowity, oznacza to, iż na jego podstawie nikt przez Boga nie zostanie uznany sprawiedliwym. Jednocześnie Najwyższy powiedział: tylko ten, kto wytrwa w ufności do mnie, zostanie uznany za sprawiedliwego. Jedynie taki odziedziczy odwieczne i nieskończone Życie(*2). Zrozumcie zatem, iż dążenie do wypełnienia Prawa nie jest w swej istocie okazywaniem zaufania jego Autorowi, lecz próbą literalnej realizacji przepisów, które zostały ustanowione przez Prawodawcę. Lecz za literą Prawa stoi przecież intencja Tego, które je ustanowił. Nią zaś było pragnienie Najwyższego zamieszkania przez wiarę w naszych sercach(*3), by w ten sposób udostępnić nam udział w swoim odwiecznym i nieskończonym Życiu. Dlatego właśnie Chrystus przyszedł na świat, aby wykupić nas spod tego Prawa. I uczynił to biorąc na siebie całe przekleństwo, jakie na nas spoczywało, zgodnie z tym, co zostało wcześniej powiedziane: Przeklęty każdy, kto został zawieszony na drzewie(*4). A stało się to w tym celu, aby w Chrystusie Jezusie wszyscy – również ci, którzy nie mają pochodzenia żydowskiego – zostali objęci błogosławieństwem Abrahama, i aby na podstawie wiary podobnej do tej, którą miał nasz praojciec Abraham, wszyscy mogli otrzymać obiecanego Ducha Bożego.

========

(*1) Pwt 27,26. Cytat bezpośrednio odnosi się do Pięcioksiągu Mojżesza (Tory). Biblia Hebrajska składała się z Tory (Prawa zwanego też Księgą Prawa), Newiim (Proroków) i Ketuwim (Pism). Akronim utworzony od początkowych liter tych trzech części świętych ksiąg żydowskich brzmi Tanach.

(*2) Por. Ha 2,4.

(*3) Odniesienie do Ducha Bożego, o którym dalej jest mowa w wersecie 14.

(*4) Pwt 21,23; Pwt 27,26.

List do Galatów 3,6-8 (NPD)

16 sierpnia 2020

List do Galatów 6,1 (NPD)

16 sierpnia 2020