1 List do Koryntian 6,9-10 (NPD)

Czy nie słyszeliście o tym, że ludzie trwający w nieprawości nie mają udziału w Królestwie Bożym?! W tej sprawie nie powinniście mieć żadnych złudzeń! Tak samo nikt kto trwa w seksualnej deprawacji, ani ten kto się nurza pornografii lub nieczystej swawoli seksualnej(*1), nikt kto jest bałwochwalcą czy cudzołożnikiem, nikt z tych, którzy w życiu kierują się zmysłowymi rozkoszami lub tkwią w związkach homoseksualnych(*2), żadni złodzieje, chciwcy czy pijacy, żadni oszczercy, ani żadni zdziercy nie otrzymają udziału w Królestwie Bożym.

—————

(*1) Ludzi, którzy nurzają się w pornografii lub nieczystej swawoli seksualnej – tekst grecki określa to jednym słowem: pornoi (l.mn. od pornos).

(*2) Warto zwrócić uwagę, że Apostoł nie pisze tu o skłonnościach homoseksualnych, ale o ich praktykowaniu. Jeśli więc ktoś odczuwa pociąg do tej samej płci, a jednocześnie pragnie żyć w pokoju z Bogiem ma zawsze wyjście: może prowadzić życie w celibacie. Takie rozwiązanie zabezpiecza człowieka przed grzechem i obrażaniem Boga czynami, które dla Stworzyciela są obrzydliwe. Życie w czystości (pomimo skłonności homoseksualnych) i nie obnoszenie się ze swymi ciągotami może być świętym życiem, które będzie również w pełni szanowane i cenione również przez braci w wierze. Grzechem więc jest nie tyle to, czy ktoś odczuwa pociąg do tej samej płci, ile to, czy ulega on tym skłonnościom i je praktykuje, a także czy afiszując się nimi, promuje swój grzech publicznie (por. Rz 1,32). Jezus jasno powiedział, że narzucanie innym wrogiego Bogu sposób myślenia, które prowadzi tych ludzi do grzechu, spotka się z karą (por. Mt 18,6; Mk 9,42; Łk 17,2). Apostoł Paweł podkreślał to również w innych swoich listach – por. Rz 1,27 oraz 1 Tm 1,10.

1 List do Koryntian 5,9-13 (NPD)

3 marca 2020

1 List do Koryntian 9,23-27 (NPD)

3 marca 2020