1 P 5,5-11 (NPD)

Zaś wy, którzy jesteście zwykłymi(*1) członkami społeczności, podporządkowujcie się tym, którzy wam przewodzą. Wszyscy razem w pokorze postępujcie wobec siebie, gdyż

Bóg odwraca się od pysznych,
lecz pokornych otacza swoją łaskawością(*2).

Uniżcie się zatem pod mocną ręką Boga, aby On, wywyższył was w stosownym czasie. Każdą swoją troskę przerzućcie na PANA, gdyż On jest Tym, który troszczy się o was(*3). Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Wasz przeciwnik, diabeł(*4), krąży bowiem niczym lew ryczący, szukając, kogo by tu pożreć. Silną wiarą przeciwstawcie się jemu! Pamiętajcie, że na całym świecie podobne doświadczenia spadają na wszystkich braci i siostry w wierze. A łaskawy Bóg, który w Chrystusie powołał was do swej wiecznej chwały, spożytkuje ten krótki czas waszego doczesnego cierpienia do przysposobienia was do oczekiwanej przez Niego doskona­ło­ści, dla waszego utwierdze­nia, umocnienia i ugruntowania w wierze. On dokona tego swą odwieczną mocą. Amen!

===========

(*1) Dosł. „młodsi” (symbolicznie: mniej znaczący) w porównaniu do presbyteros (starsi, zwierzchnicy).

(*2) Por. Prz 3,34. Zauważmy, że Bóg nie okazuje swojej łaskawości wszystkim, choć wielu tak myśli. Dla wszystkich Bóg jest dobry, ale swoją łaskawość okazuje tylko pokornym (por. także Jk 4,6).

(*3) Analogiczna myśl zawarta jest w Ps 55,23.

(*4) Gr. diabolos znaczy dokładnie „oskarżyciel”. W swej funkcji jest ono przeciwstawne słowu parakletos, które z kolei oznacza obrońcę w sądzie. Słowem Parakletos jest określany zarówno sam Jezus (J 14,16), jak i Jego Duch Uświęcenia (J 15,26).